دسته بندی مقالات خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ط,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ط,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ط

آموزش خط تحریری شکسته حرف ط

حرف ط جدا با سه حرکت نوشته میشود. کاملا شبیه حرکت اول ص است. شبیه را خنجری است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف س

آموزش خط تحریری شکسته حرف س

معمولا در شکسته تحریر حرف (سین) بدون دندانه نوشته می شود چرا که نوشتن آن آسان تر است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ف,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ف,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ف

آموزش خط تحریری شکسته حرف ف

حرف ف جدا دارای دو قسمت :سر ف که حالت چرخشی نوشته میشود. سرف شبیه سر واو هست . کاملا شبیه ب میباشد با همان خصوصیات هست.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ع,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ع, آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ع

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع

حرف (عین) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای یک شکل است از دو قسمت تشکیل شده است. سر ع مانند عدد ۶ است و با دو حرکت نوشته میشود.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری حرف ص

اموزش خط تحریری شکسته حرف ص

قسمت اول : ص با دو حرکت نوشته میشود. هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یک دیگرند تشکیل شده است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ی,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ی ,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ی

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی

رف ی جدا به دو شکل نوشته میشود. ی دایره ای با سه حرکت نوشته میشود. ی معکوس ..

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف و,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف و , آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف و

آموزش خط تحریری شکسته حرف و

حرف و جدا دارای دو قسمت هست. و با یک حرکت چرخشی نوشته میشود. سر واو توپر و شبیه سر ف ق است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ن,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ن,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ن

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن

حرف ن جدا حرف (نون) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای پنج شکل متفاوت است .

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف م ,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف م,آموزش خط تحریری شکسته حرف م

آموزش خط تحریری شکسته حرف م

حرف م جدا : با سه حرکت نوشته میشود. حرکت اول : شبیه خط تیره مروب هست حرکت دوم : شبیه به یک نیمه هلال

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ل,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ل, آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ل

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل

حرف ل جدا هنگامیکه جدا نوشته می شود  همانند ح به سه شکل نوشته میشود . از دوقسمت تشکیل شده

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ک گ,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ک,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ک

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک

حرف ک گ جدا با سه حرکت نوشته میشود. شبیه الف است با این تفاوت که بلند تر و عمودی تر است. شبیه ب کوتاه است بااین تفاوت که

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ر,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ر,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ر

آموزش خط تحریری شکسته حرف ر

این حرف ، هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای دو شکل  متفاوت است .

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
  • صفحه
  • از 2
  • »