آموزش تناسب در حروف و کلمات

زهیر صفری | 0  | 1401/03/12
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/815ec3e |
آموزش تناسب در حروف و کلمات,آموزش تناسب در حروف و کلمات خط تحریری ,تناسب در کلمه خوشنویسی با خودکار

 آموزش تناسب در حروف و کلمات در خوشنویسی با خودکار


موازین تناسب در حروف و کلمات خط تحریری


نسبت یا تناسب که قاعده ی دوم از دستگاه حُسن تشکیل است.
عبارت از آن است که هر خطی را که با یک خودکار نویسند، حروفِ همجنس و شکلهای مشابه آن – در حدّ تعلیم آن خطّ به یک اندازه و موافق هم باشد.
به طوری که اجزاء خط از فرد و مرکّب، درشت یا ریز – نسبت به انتخاب خودکار نویسنده – از حد معیّن خود خارج نگردد. و اجزاء مشابه به نظر یکسان درآید و کوچک وبزرگ ننماید؛ مثلاً حرف نون را در یکجا کوچک و یکجا بزرگ و گنده ننویسد.


قانون اشراف آموزش ضخامت و ظرافت نویسی :


اشراف به معنای مشرف بودن و مسلط بودن قسمت اول کلمه بر قسمت اول آخر آن است.

 


تناسب در خوشنویسی با خودکار


تناسب مفردات در کلمه  در دو بخش باید مد نظر قرار گیرد:
۱- تناسب در کلمه
۲- تناسب در جمله


 
تناسب در کلمه خوشنویسی با خودکار :


در مقوله تناسب کلمه باید  باید تناسب اندازه ها و قسمت های مختلف حروف و کلمات مدنظر قرار گیرد.


بگونه‌ای که اندازه قسمتهای مختلف یک کلمه و حرف تعادل و تناسب باشد. در کلمات و حروف ردیف اول قسمت های علامت گذاری با سایر قسمت ها از نظر اندازه و تناسب بذارد.

آموزش خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب و قانون اشراف

تناسب در جمله خوشنویسی با خودکار :


بعد از تناسب کلمه ، تناسب در جمله باید مدنظر قرار گیرد یعنی تناسب اندازه و ابعاد مفردات در مجموعه سطر بگونه ای که اندازه آنها در مقایسه با مفردات مجاور متعادل باشد.

 
یادگیری تناسب مفردات در جمله با تمرینات مداوم  سطرنویسی و مشق نظری حاصل میشود.

 
 در خط تحریری ابعاد و اندازه مفردات با قانون تناسب و تعادل قابل سنجش است. با این صورت اندازه دم میم سه برابر حرکت دوم میم است.

 
اندازه عمق ن به اندازه عرض آن است.

 
اندازه دایره ها بایستی هم اندازه باشند.

 
اندازه ریز اندام ها تناسب باشند.

 
اندازه کشیده ها نیز باید تناسب داشته باشند.

 آموزش خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب و قانون اشراف


نقطه :


عبارتست از کشیدن دم قلم بر روی کاغذ، تا بحدّ تشکیل مربّع که اضلاع آن تقریباً مساوی یا اندکی کمتر باشد. از بعضی استادان درباره ی نقطه سخنها و گفتگوهاست. مثلاً گویند تمام حروف از نقطه بوجود آمده است و نقطه اصل حروف است و از این روی اندازه گیری آن بوسیله نقطه است.

و گویند از اتّصال نقاط، الف هر خط تشکیل و از الف با افزودن نقاط یا نقطه ی دیگر بقیّه حروف حاصل می شود. الف در مُحقَّق که پدرخطوط است هشت نقطه، و قدّ آدمی که در استقامت الف است
نیز هشت وجب به وجب همان شخص می باشد.


 
نقطه گذشته از اینکه برای اندازه گیری حروف و کلمات «میزان» است، آن را برای رعایت فاصله های بین حروف و کلمات نیز میزان قرار داده ند، و استادان اندازه ی فواصل را نقطه واری ذکر کرده اند. و اندازه گیری با نقطه از ابن بواّب شروع گردیده است.

 
 آموزش خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | خط تحریری حرف تناسب و قانون اشراف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب و قانون اشراف
 
پاره خطها: با پاره خطها در موقع تعلیم، حرکات سیاهی خط و گردشهای آن و انتها و حدود کلمات را نشان می دهند.

 
۴- صورت اشیاء از درخت، گیاه، گل و غنچه، میوه و دانه، و از حیوانات و مرغ و انسان. این مقیاس را گویا استادان بعد از یاقوت در تعلیماتشان اشاره نموده و شکلهای حروف و کلمات را بدانها تشبیه کرده اند.

 
و این سنجشی موافق و مناسب است چه این هنر از طبیعت و اشیاء خارج الهام گرفته و در ذهن هنرمندان پرورش یافته و از آنجا بجلوه و صورتی دیگر ظاهر گشته است.


۵- قوالب حروف که فرعی از مقیاس اوّل و مستفاد از آنست.
آموزش خوشنویسی بدین توضیح که مبتدی و هُنر جوی دقیق اندیش ارتفاع و طول و عرض حروف و کلمات را از روی قالب بندی که بشکل سطوح هندسی در می آید، می سنجد تا زودتر به رموزِ خط آشنا شود و در نوشتن به اندازه ی مطلوب موفق گردد.

 

 

دوره های مرتبط
آموزش ضخامت نویسی,آموزش ظرافت نویسی,آموزش ظخامت نویسی و ظرافت نویسی ,آموزش ظخامت نویسی خط تحریری

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی – خط تحریری خودکاری

ظخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری با خودکار یکی راه اصولی زیبا نویسی برای تمامی علاقه مندان به خط تحریری است.

100,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.