آموزش خط تحریری تناسب در مفردات

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/3840684 |
آموزش خط تحریری تناسب,آموزش خوشنویسی با خودکار تناسب,آموزش خط تحریری با خودکار تناسب

آموزش خط تحریری تناسب در مفردات در خوشنویسی با خودکار


مفهوم تناسب  :


مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطه ی مناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و با کل اثر دلالت دارد.
تناسب یکی از اصول اولیه ی اثر هنری است که رابطه ی بصری هماهنگ میان اجزای آن را بیان می کند.
می توان در یک تابلوی خط روابط متناسبی میان خطوط سیال خیال انگیز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار کرد و یا در یک اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی و برجستگی ها، فضای منفی و فضای مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ایجاد کرد.

 
مفهوم تعادل در خط تحریری با خودکار :


در طبیعت همه چیز به شکل متعادلی جاری است. از جمله آمدن شب و روز از پی یکدیگر، تغییرات فصل ها و بسیاری از پدیده های دیگر. وجود تعادل یکی از لوازم زندگی بشر است.
بر همین اساس در هنر نیز تعادل اجزای اثر نقش عمده ای دارد.
در یک اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تأثیر مثبت بر مخاطبان ضروری است. در صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خدشه دار می شود و تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.
به طور طبیعی انسان هنگام مشاهده ی چیزها آن ها را با محورهای افقی و عمودی در ذهن خود مقایسه می کند و وجود یا عدم تعادل را در آن ها تشخیص می دهد.


  آموزش خط تحریری حرف تناسب | خط تحریری حرف تناسب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب

 

مفهوم توازن خوشنویسی با خودکار :


هر گاه در یک اثر خوشنویسی با خودکار انرژی بصری اجزای آن با یکدیگر و نسبت به کل اثر متعادل باشند. آن اثر دارای ترکیبی متوازن خواهد بود.


اگر چه ممکن است اجزای آن نسبت به یکدیگر قرینه نباشند در واقع توازن بیان کننده روابط متعادل عناصر بصری در یک ترکیب غیرمتقارن است.

 
به طور کلی میتوانیم  درباره آموزش خط تحریری تناسب  بگوییم :


از قواعد خوشنویسی به طور کلی هنرهای تجسمی است و به اعتباری می‌تواند در برگیرنده تمامی اصول و قواعد خوشنویسی و طراحی قلم باشد،
به این معنی کهنسبت و هماهنگی دیگر قواعد نیز، به وسیله تناسب میان آن‌ها سنجیده می‌شود.
مثلا درباره تمرکز و تفرق فضای مثبت و منفی حروف در صدد ایجاد تناسب هستیم.
یعنی با تعادل این فضاها به ارزش خاکستری یکسانی خواهیم رسید.
در این طیف گسترده، تناسب بار معنایی بسیار فراگیری دارد ولی آنچه که با عنوان نسبت


(تناسب) در طراحی قلم مطرح می‌باشد، عبارت است از:


رعایت تناسب میان ضخامت و باریکی، کشیدگی و فشردگی، سطح و دور، اندازه، ارتفاع، شکل حروف و کلمات و بطور کلی تناسب و هماهنگی با سطر و صفحه.

برای یادگیری مفردات خط تحریری باید به سه موضوع توجه کرد: 

    شکل
    تناسب
    اندازه

آموزش جامع خط تحریری شکل مفردات: 
شکل مفردات عبارت است از چگونگی و حالت حروف یا کلمه از نظر فراز و فرود و شیب ها و سطح ها
و صعود و نزول و چگونگی اتصال حروف یک کلمه به یکدیگر  و شناخت نقطه شروع و پایان هر حرکت در اجزاء کلمات
و حروف و شیوه نوشتار قوس ها و دوایر و شناخت زاویه حرکت ها.

 
نکته: یادگیری شکل مفردات با تمرین و نگاه زیاد به سرمشق و دقت و حوصله در تمرینات حاصل میشود

 
تناسب در مفردات:


تناسب مفردات در دو بخش باید مد نظر قرار گیرد:

    تناسب در کلمه
    تناسب در جمله

 

 آموزش خط تحریری حرف تناسب | خط تحریری حرف تناسب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب

آموزش خوشنویسی با خودکار تناسب در کلمه : 


در مقوله تناسب ابتدا باید تناسب اندازه قسمت های مختلف حروف و کلمات مد نظر قرار گیرد.
بگونه ای که اندازه قسمت های مختلف کلمه و حروف متعادل و متناسب باشد .
آموزش خوشنویسی با خودکار تناسب در جمله:
بعد از تناسب در کلمه تناسب در جمله باید مد نظر قرار بگیرد یعنی تناسب اندازه و ابعاد مفردات
در مجموعه سطر بگونه ای که اندازه آنها در مقایسه با مفردات مجاور متعادل باشد.


آموزش خط تحریری با خودکار اندازه مفردات :


اندازه مفردات در خط درشت با معیار نقطه سنجیده میشود زیرا زبانه قلم در خط درشت دارای عرض است
و نقطه آن ابعادی متناسب با ضخامت و قطر کلمه دارد و به همین جهت اندازه گیری مفردات آن با نقطه انجام میشود.


 
اما خط تحریری که با قلم های بدون قطر از قبیل خودکار و روان نویس نوشته میشود نمیتوان ابعاد مفردات آن را با معیار نقطه سنجید زیرا در خط تحریری اندازه نقطه ثابت است چه کلمات را بزرگ بنویسیم و چه کوچک اما در خط درشت با بزرگ و کوچک نوشتن کلمات اندازه و ابعاد نقطه تغییر می کند.

 
معیار اندازه گیری مفردات درآموزش خط تحریری با خودکار  :


در خط تحریر اندازه و ابعاد مفردات با قانون تناسب و تعادل قابل سنجش است
به اینصورت که در مورد اندازه حروف و کلمات باید تناسب بخش های مختلف آنها مد نظر قرار گیرد
مثلا اندازه دم میم سه برابر حرکت دوم میم باشد. و یا اندازه عمق حرف (ن) به اندازه عرض ان است


اندازه مفردات در خط تحریری


و همچنین طول دسته (ک) تقریبا به اندازه یک و نیم برابر مد آن است و یا نمونه های دیگر که در خط وجود دارد.
اما در مواردی که نمیتوان از تناسب اندازه ها استفاده کرد باید با تمرین و تکرار به یک تناسب ذهنی رسید و در مورد کلمات مجاور نیز باید تناسب در اندازه ها رعایت شود مثلا دوایر در طول سطر باید با همدیگر برابر و متناسب باشند .


و یا حروف ریز باید اندازه هم باشند مانند:
و اندازه کشیده ها نیز باید متناسب با هم باشند.

 

 آموزش خط تحریری حرف تناسب | خط تحریری حرف تناسب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف تناسب
و تناسب در سایر مفردات نیز با نگاه عمیق به سرمشق ها و تمرینات و خواندن نکات مربوط به هر حرف و با گذر زمان حاصل میشود
به گونه ای که ذهن و دست به آنها عادت و به راحتی اجرا میشوند.

 

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری,اموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری با خودکار

با شروع به آموزش خط تحریری، شروع به مسیری خلاقانه و پر از کشف خواهید کرد که هر روز می‌توانید در آن پیشرفت کنید.

199,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.