آموزش خط نستعلیق حرف م

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/5b781dd |
آموزش خط نستعلیق حرف م , آموزش خوشنويسي و خط حرف م


آموزش خط نستعلیق حرف م – آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف م جدا
این حرف به دو صورت جدا ومتصل نوشته می شود
الف … میم جدا : 
جهت سهولت با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول شبیه یک نقطه به عرض قلم
حرکت دوم شبیه مانند حرکت اول حرف ( ی) می باشد شبیه نیمه هلال است.
حرکت سوم دم میم که سر قلم به طول پنج نقطه به طرف پایین حرکت و پرتاب می شود ش
نوشتن حرکت سوم به دلیل انعطاف و لطافت خاص به تمرین بیشتری نیاز دارد
آموزش خوشنویسی و خط حرف م متصل در اول کلمات :
این حرف در اول کلمات سه شکل نوشته میشودشکل اول
به میم گرد معروف است
با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات ، قبل ازحروف (الف، د ، ک و گ بزرگ و الفی، لام ) ، دندانه گرد و ه آخر می باشد

با دو حرکت نوشته میشود که حرکت دوم قسمتی از حرکت اول را می پوشاند

شکل دوم
این شکل به میم نقطه ای معروف است

با دو حرکت نوشته میشود
حرکت اول شبیه نقطه و با تمام قلم
حرکت دوم با نوک قلم که به پهلو نوشته میشود

… کاربرد آن در کلمات، قبل از حروف( ح خ ج چ ، میم ، ی جدا و معکوس و ه وسط)
می باشد
شکل سوم
به میم مربعی معروف استبا نوک قلم و با سه حرکت نوشته میشود
کاربرد آن قبل از سایر حروف، دندانه ها و کشیده ها می باشد
اتصال آن به حرف بعدی به شکل های مختلف انجام میگیرد
اتصال آن قبل از حروف ( ر ز ژ) که با تمام قلم و به دو شکل اجرا میشود
نحوه اتصال به دندانه گرد و ه آخر
آموزش خوشنویسی حرف م  متصل در وسط کلمات :
این حروف در وسط کلمات به سه شکل نوشته میشودشکل اول
به میم مربعی معروف است
کاربرد آن قبل از همه حروف، دندانه ها و کشیده ها و با نیم قلم نوشته میشود
نحوه اتصال به حروف ( ر ز ژ)
شکل دوم
با تمام قلم و در دو حرکت نوشته میشود
بیشتر ین قسمت حرکت دوم از روی حرکت اول می گذرد
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف (الف، د ذ ، ک و گ بزرگ و الفی، لام) ،
و دندانه گرد و ه آخر
نحوه اتصال به حرف لام بزرگ
در بعضی کلمات این حرف به دو شکل مختلف نوشته می شود
شکل سوم
این شکل با تمام قلم و در دو حرکت نوشته میشود
حرکت اول شبیه حرکت اول حرف دال می باشد
حرکت دوم شبیه حرکت اول حرف (ک) گرد می باشد
کاربرد آن در انتهای کشیده هااست
اگر بعد از میم حروف ( ح خ ج چ) و ( ه) باشد حرکت دوم کمی بلند تر نوشته میشود
نحوه اتصال به حروف دیگر که با نوک و نیم قلم اجرا میشود دارای اشکال مختلفی است

 
آموزش جامع خط نستعلیق حرف م  متصل در آخر کلمات :

این حرف در آخر کلمات به دو شکل نوشته میشود

شکل اول
که کاملا شبیه حرف میم جدا است و در اکثر کلمات از این شکل استفاده
می‌شود
شکل دوم
که به میم دم اسبی معروف استو با سه حرکت نوشته میشود
کاربرد این شکل فقط در انتهای کشیده ها خواهد بود

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.