آموزش خط نستعلیق حرف ل

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/5b245bd |
آموزش خط نستعلیق حرف ل,آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ل

آموزش خط نستعلیق حرف ل – آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ل جدا
این حرف به دو صورت جدا ومتصل نوشته میشود
الف… شکل جدا :
این شکل برای سهولت کار با دو حرکت نوشته میشود
حرکت اول، شبیه حرف الف پنج نقطه ای
حرکت دوم، دایره
همانطوری که قبلا عرض کردم این دایره شبیه، دایره حرف ( س ش ) و (ص ض) و ( ن) میباشد ( ص ض) و ( ن) میباشد
طول این حرف، با احتساب دو حرکت، هفت نقطه است
نحوه نوشتن این حرف و حرکت قلم
فرق الف این حرف با الف جدا در حالت عمودی بودن و اندازه آن می باشدمشابهت حرکت اول این حرف با حرف (ک ،گ )
حرکت الف این حرف با الف حرف (ص ض) و ( ن) مشابه میباشد
اندازه این حرف و شباهت آن به حرف نون
آموزش خوشنویسی و خط حرف ل  متصل در اول کلمات :

 
اتصال این حرف در اول کلمات به پنج شکل صورت میگیرد
شکل اول:
این شکل منحصر به جایی است که بعدش حرف الف باشد
… با تمام قلم نوشته میشود مانند کلمه : انقلا ب، تقلا، مصلا، لا نحوه نوشتن لا در این کلمات
شکل دوم :
این شکل منحصر به کلمه ( جلاله الله) میباشد
…. با تمام قلم نوشته میشود
تقریبا شبیه شکل اول حرف ( ب) متصل در اول کلمات مانند بو، تو و…)  میباشد
شکل سوم :
این شکل منحصر به حروف کشیده س، ش) میباشد شبیه حرف الف کوچک و مایل به راست می باشد

این شکل در بعضی کلمات با حروف( ک گ) مشترک است

شکل چهارم :
این شکل باز شبیه الف کاملا عمود میباشد با تمام قلم نوشته میشود در بیشتر موارد از این شکل استفاده می‌شود
اتصال آن به حروف (د ،ذ، ک وگ بزرگ و الفی ،ه آخر ، لام کوچک ) نحوه اتصال به سایر حروف نحوه اتصال به حروف (ی بزرگ ، میم بزرگ و مربعی ،ه وسط)
شکل پنجم :
این شکل با توجه به شباهتش به کمان به ( ل) کمانی معروف است با نیم قلم نوشته میشود
این شکل منحصر به حروف(ح خ ج چ) میباشد مانند کلمات لحظه، لخته، لج
آموزش خوشنویسی ل  متصل در وسط کلمات :
این حروف در وسط کلمات به دو صورت نوشته میشود
شکل اول :
مخصوص ( ل) دوم در کلمه( لله) بوده و مانند دندانه نوشته میشودنحوه نوشتن کلمه جلاله ( الله ))
 شکل دوم :
این شکل به ( ل) الفی معروف است
وبه الف آخر شبیه میباشد
در بیشتر موارد از این شکل استفاده می‌شود
اتصال آن به سایر حروف به اشکال مختلف صورت میگیردنحوه اتصال لام در وسطنحوه اتصال به حروف (ی) معکوس
اتصال همه حروف به این که به یک شکل انجام می گیرد
نحوه اتصال این حرف به کشیده ها
نحوه اتصال این حرف به حروف (ی و م ) بزرگ
اندازه و طرز نوشتن آن در وسط کلمات
اتصال این حرف به حروف( ح خ ج چ) و ( ه)
آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ل  متصل در آخر کلمات :
این حرف در آخر کلمات مانند شکل جدا نوشته میشود
ارتفاع آن با حرف قبل یک و نیم نقطه میباشد
به جز کشیده ها اتصال آن به حروف قبل به یک شکل و با نیم قلم انجام میگیرد
اتصال همه حروف به لام به یک شکل میباشد

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.