آموزش خط نستعلیق حرف ک

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/aacb1cf |
آموزش خط نستعلیق حرف ک,آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ک,آموزش خوشنويسي و خط حرف ک

آموزش خط نستعلیق حرف ک – آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ک گ جدا
همانطوری که استحضار دارید شکل های الفبا به دو نوع جدا و متصل به حروف دیگر نوشته میشوند
این حرف از بقیه حروفات مستثنی نبوده و از دوشکل تشکیل شده
است
شکل جدا، به دو صورت کوتاه وبلند تحریر میگردد
کوتاهی وبلندی آن در حرکت ( ب) مانند آن میباشد
این حرف در حرف ( ک) با سه حرکت و در حرف ( گ) چهار حرکت نوشته میشود
حرکت چهارم آن بالطبع کشیده روی ( گ) خواهد بود
حرکت اول الفی است که دو نقطه از الف معمولی بلند تر است
حرکت دوم، یک حرف ( ب) کوچک سه. نقطه ای در نوع کوتاه
و یک حرف ( ب) بزرگ هفت تا یازده نقطه ای در نوع بلند خواهد بود
…حرکت سوم سرکش مورب بوده که مانند الف چهاریا پنج نقطه ای با ارتفاع دو نقطه روی حرف می نشیند
آموزش خوشنویسی و خط حرف ک گ در اول کلمات
نحوه نوشتن شکل کوتاه حرف ک شکل کلی حرف ک بلند و نحوه نوشتن آن آموزش حرف ( ک و گ) در اول کلمات :
این حرف به پنج شکل مختلف در اول کلمات نوشته میشود.
شکل اول :
به حروف ( ب، پ، ث، ت) در اول کلمات شبیه است و اصطلاحا به آن( گ) دندانه ای نیز می گویند
و معمولا قبل ازحرف ( س و ش) کشیده نوشته میشود، مانند کلمات، بسم، کسیکه، گشته و بسیار….شکل دوم :
این شکل به ک گرد معروف است
کاربرد آن قبل از حروف (الف ، ک ، گ بزرگ و الفی و لام میباشد
سفیدی داخل به چشم آدمی شبیه است
شکل سوم :
این شکل حرف، شبیه حرف ح و ج بوده که اصطلاحا به ک جیمی هم شهرت دارد
و در کلماتی مانند کما، کمک و،، کاربرد دارد
شکل چهارم :
این شکل از حرف، که به الف شبیه میباشد با این تفاوت که مانند الف مایل به عمود
نیست به ک الفی مشهور است
در بیشتر موارد در کلمات از این شکل استفاده می‌شوداتصال این شکل به سایر حروف با نوک قلم و به اشکال مختلف
شکل پنجم 
این شکل نیز مانند شکل چهارم در بیشتر موارد مورد استفاده قرار میگیرد
بطور کلی کلماتی را که با شکل چهارم میتوان نوشت از شکل پنجم نیز برای تحریر
آن میشود استفاده نمود
با توجه به اینکه به حرف د شبیه است به حرف ک دالی نیز مشهور میباشدنحوه اتصال شکل پنجم به سایر حروف به اشکال مختلف
آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ک و گ در وسط کلمات :
نحوه نوشتن و اتصال این حروف در پنج شکل مختلف
شکل اول  :
این شکل با سه حرکت نوشته میشود
کاربرد آن در کلماتی است که بعد از ک و گ حروف الف، ک و لام باشد
سرکش آن نسبت به ک معمولی بالا تر است
در صورتی که دو تا حرف ک در کنار هم باشند، سرکش ها موازی نوشته میشوند
شکل اول
نحوه نوشتن آن  اگر حروف کشیده مستقیما به این حروف وصل شود و حروف بعدی
( الف ، ک ، گ ، ل ) باشد به شکل زیر نوشته می شود
نحوه نوشتن دو حرف ک پشت سر هم
در سرکش حروف میتوان هم به موازات هم نوشت و هم قاعده خاص خود حروف را
رعایت کرد
 شکل دوم :
این شکل همانند ک وگ متصل در اول کلمه میباشد
سفیدی داخل آن به شکل چشم آدمی است
اتصال حروف قبل از آن به یک شیوه و با نوک قلم خواهد بود
بعد از این حرف در کلمات، معمولا حروف. الف، لام و ک و گ می آیدشکل سوم :
کاربرد آن قبل از سایر حروف می باشداین شکل با حرف لام در بعضی مواقع مشترک میباشد،تنها تفاوت آن با حرف لام، سرکش حرف که خواهد بود
شکل این حرف بیشتر به حرف الف متصل در آخر کلمه، مانند با، تا ،صا و….میباشد
نحوه اتصال این حرف به سایر حروف بعدی خود به اشکال مختلف انجام  میگیرد
اتصال حروف قبلی به این حرف تقریبا به یک شکل میباشد نحوه اتصال به حروف ( ی) جدا و ( م) و ( ه)
شکل چهارم :
این شکل با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از کشیده حروف ( س، ش) می باشداین شکل
با توجه به اینکه با حرف لام در بعضی موارد مشترک میباشد به ( ک) لامی هم مشهور است
شکل پنجم :
این شکل با نیم قلم نوشته میشوددر همه موارد شکل چهارم، از این شکل نیز استفاده می‌شود
با توجه به اینکه به حرف ( د) شبیه است به ( ک) دالی نیز نامیده میشود
اتصال این شکل به حروف بعدی با نوک قلم و به اشکال مختلف میباشد
وقتی چند حرف ک یا گ پشت هم باشد چنین نوشته می شود
آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ک گ متصل در آخر کلمات:
این شکل در دو اندازه کوتاه وبلند نوشته میشود
شکل کوتاه آن مانند حرف ( ب) جدا کوتاه که اندازه آن ۴ تا۵ نقطه می باشد
شکل بلند آن نیز مانند حرف ( ب) بلند و اندازه آن از۹ تا ۱۱ نقطه میباشد

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.