آموزش خط نستعلیق

آموزش ف ق خط نستعلیق

آموزش حرف ( ف) :

این حرف به دو شکل کوتاه و بلند نوشته می شود
شکل جدا وکوتاه حرف ( ف) :
طول شکل کوتاه از چهار تا شش نقطه می باشد
این شکل جهت سهولت با سه حرکت نوشته می شود
حرکت اول چرخش از راست به چپ با تمام قلم
حرکت دوم چرخش از چپ به راست و با تمام قلم جهت اتصال به حرکت بعدی
حرکت سوم عینا مانند حرف ( ب) کوتاه
نحوه حرکت قلم

شکل جداو بلند حرف ( ف) :

…. طول شکل بلند از هفت تا یازده نقطه می باشد
… این شکل نیز جهت سهولت با سه حرکت نوشته می شود
…. حرکت اول چرخش از راست به چپ با تمام قلم
…. حرکت دوم چرخش از چپ به راست و با تمام قلم جهت اتصال به حرکت بعدی
…. حرکت سوم عینا مانند حرف ( ب) بلند
حرکت سوم قلم (حرکات اول و دوم با شکل کوتاه مشابه است)

آموزش حرف ( ق) جدا :

این شکل جهت سهولت با سه حرکت نوشته می شودحرکت اول چرخش از راست به چپ با تمام قلم
حرکت دوم چرخش از چپ به راست و با تمام قلم جهت اتصال به حرکت بعدی
توجه : دو حرکت اول و دوم شبیه حرکات گردش قلم در حرف ( ف) می باشد
حرکت سوم عینا مانند دایره حروف ( ن ، س ، ش ، ص ، ض ) می باشدتوجه : اندک تفاوتی که در نوشتن سر حروف (ف ، ق) وجود دارد

آموزش خوشنویسی (خط نستعلیق) حروف ف ، ق متصل در اول ، وسط و آخرکلمات


آموزش حروف ( ف ، ق) متصل در اول کلمات :
…. نحوه نوشتن این شکل مانند شکل سر حرف (ف) جدا است… این شکل نیز با دو حرکت نوشته می شوداتصال این حروف به حرف بعدی به اشکال مختلف صورت می گیرد

اتصال حروف (ف و ق) در اول کلمات همانند هم می باشد
اتصال به حروف (الف ، د ، ک و گ بزرگ و الفی ، ل ، ه آخرو کشیده ها

اتصال به حرف لام و دندانه گرد

اتصال به حروف (ی) و (ر ز ژ)

اتصال به سایر حروف و به اشکال مختلف

آموزش حروف ( ف ، ق) متصل در وسط کلمات :
این حروف به یک شکل نوشته می شود و دارای سه حرکت است
حرکت اول با نیم قلم از راست به چپ
حرکت دوم با دو سوم قلم از چپ براست
حرکت سوم با نوک قلم این حروف را به حرف بعدی متصل می کند
اتصال این حروف به (الف ، د ) ، ( ک ،گ)بزرگ و الفی و ( ل کوچک ) ، (ر ز ژ) ، (ه)
آخر و دندانه گرد با تمام قلم می باشداتصال به سایر حروف به اشکال مختلفی انجام می پذیرد نحوه اتصال با نوک و در بعضی موارد با نیم قلم می باشد آموزش حروف ( ف ، ق) متصل در آخر کلمات :

آموزش حرف ( ف ) متصل در آخر :

این شکل ترکیبی از ( ف) جدا و متصل در وسط کلمات می باشدسر این شکل مانند (ف) وسط و بخش دوم آن مانند ( ب) جدا کوتاه و یا بلند می باشد

آموزش حرف ( ق ) متصل در آخر :

این شکل کاملا شبیه ( ق) جدا می باشدسر این شکل مانند (ف) می باشداتصال همه حروف به آن به یک شکل انجام میگیرد

شیوه اتصال دوحرفیهای شکلهای ف و ق

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید