آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ع – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ع – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ع جدا

این حروف به دو صورت جدا و متصل نوشته می شود
الف … حروف جدا :
شکل کلی حروف
اندازه و شکل تخم مرغینحوه نوشتن این حروف در چهار حرکت انجام می کیرد
۱ … حرکت اول از چپ براست و با نوک قلم
۲ … حرکت دوم باز از چپ براست با دو سوم قلم
۳ … حرکت سوم با نوک قلم به طرف دایره شکل
۴ … حرکت چهارم با تمام قلم و دارای چرخش لطیفی به مانند حروف (خ ح ج چ)

…. سفیدی داخل این حروف نیز شبیه تخم مرغ می باشد
…. سر این حروف به عدد شش فارسی شبیه است
 

آموزش خوشنویسی و خط حرف ع ، غ  متصل در اول کلمات

این حروف به دوشکل نوشته می شود.

 شکل اول :
شکل اول شبیه عدد چهار فارسی بوده و به (ع) چهاری نیز معروف معروف است

 این شکل با سه حرکت نوشته می شود

شکل اول با نوک قلم و از چپ براست

شکل دوم با تمام قلم باز از چپ براست

شکل سوم با تمام قلم از راست به چپکاربرد آن قبل از حروف (الف) ، (د) ، (ک گ) بزرک الفی ، (ل) ، (ه) آخر و دندانه گرد

 شکل دوم :

شبیه عدد شش فارسی بوده و به (ع) ششی معروف است

این شکل نیز با سه حرکت نوشته می شود
حرکت اول از چپ براست و با نوک قلم
حرکت دوم باز از چپ براست با دو سوم قلم
حرکت سوم با دو سوم قلم جهت اتصال به حروف بعدی

توجه  : حرکت سوم که این حروف را به حروف بعدی متصل می کند خود به اشکال مختلفی می باشد

اتصال تمامی اشکال به جز حروف (ر ز ژ) با نوک قلم انجام می گیرد

آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ع ، غ  متصل در وسط کلمات :

 این حروف در وسط کلمات یک شکل دارد

و با دو حرکت نوشته می شود
حرکت اول با نیم قلم از راست به چپ
حرکت دوم با دو سوم قلم از چپ براست

این شکل به سر عقاب شباهت دارد

اتصال آن به حروف (الف) ، (ک گ بزرک و الفی) ، (ر ز ژ) ، (ل)کوچک ، (ه) آخر دندانه گرد
و کشیده ها که با تمام قلم انجام می گیرد

اتصال آن به (ل) بزرگ ، که با نیم قلم است
اتصال آن به (ر ز ژ) که قلم به حالت افقی قرار می گیرد

اتصال آن به سایر حروف

اتصال آن به سایر حروف  خود دارای اشکال مختلفی است

 

آموزش خوشنویسی ع ، غ  متصل در آخر کلمات :

…. سر آن شبیه (ع غ) وسط بوده و دایره آن مانند (ع غ) جدا می باشد
…. با سه حرکت نوشته می شودحرکت اول و دوم آن شبیه (ع غ) وسط و حرکت سوم آن باز مانند دایره (ع غ) جدا میباشد

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید