آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ص – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ص ض – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ص ض

این حروف به دو صورت نوشته می شود
الف …. شکل جدا
ب …. شکل  متصل

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ص جدا

  این حروف با چهار حرکت نوشته می شود
نحوه حرکت قلم
۱ … حرکت اول با نیم قلم از چپ براست
۲ …. حرکت دوم با دو سوم قلم
۳ …. حرکت سوم با نوک قلم به حالت الف مانند
به مرور و تمرین میتوان تعداد حرکت قلم را کمتر نمود
۴ … حرکت چهارم دایره حروف ( این حرکت در حروف س ، ش ، ن) مشابه می باشد
توجه : حرکت اول این حروف شبیه حرکت اول حروف (ع غ) میباشد.

 

آموزش خوشنویسی و خط حرف ص ض  متصل در اول و وسط و آخر کلمات :

این حروف دارای یک شکل و دو حرکت می باشد
حرکت اول همیشه به یک شکل بوده اما حرکت دوم به سه شکل مختلف به حروف بعدی متصل می شود.

الف شکل اول:
این شکل شبیه کلاه الف میباشد
بغیر از اتصال به حروف (ر ، ز ، ژ) که با تمام قلم انجام میگیرد در بقیه موارد با دو
سوم قلم تحریر می گردد
کاربرد آن آن قبل از حروف (ح خ ج چ) ، (ر ز ژ) ، (م) ، (ه)وسط و (ی) بزرگ

این شکل بعضی مواقع کوتاه و متوسط و بلند نوشته میشود

 

 شکل دوم :
با سه چهارم قلم نوشته می شود
در اکثریت کلمات ازاین شکل استفاده میشوداتصال این حروف به حروف بعدی به اشکال مختلف انجام می گیرد 

 شکل سوم :
با دو سوم قلم نوشته میشود
کاربرد آن قبل از کشیده ها میباشد. فرق شکل دوم و سوم در ضخامت و قوس آن میباشد مقایسه کنید

آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ص ض  متصل در آخر کلمات

نوشتن آین حروف در آخر کلمات مانند حروف جدا می باشداتصال همه حروف به (ص ، ض)
به یک شیوه و با نوک قلم انجام میگیرد بطور کلی این حروف در وسط و آخر کلمات روی حرف قبلی سوار می شوند

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید