آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ر – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ر ز ژ – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ر ز ژ جدا :

این حروف به دو شکل نوشته می شود
 

شکل جدا این حروف دو نوع می باشد :

الف:

نوع اول که به ( ر ، ز ، ژ ) مرغی معروف است و بادو حرکت نوشته میشود
حرکت اول با پهلو و نیم قلم
حرکت دوم با نوک و نیم قلم ( این حرکت  (ر) خنجری نام دارد که در شکل دوم توضیح خواهم داد )

نحوه حرکت قلم و اندازه آن
نوع دوم که به (ر) خنجری نامیده میشود با حرکت قلم به پهلو و پرتاپ آن انجام میگیرد
شکل زیر
… کاربرد آن در مواقعی که قبل از این حروف  حرف (د ،ذ ) قرارگیرد مانند کلماتی چون ( در ،مادر ، درس و …)
… یا در آخر سطر و روی حرف الف سوار می شود
… در بعضی موارد زیر حروف کشیده و یا کلمه قرار میگیرد

آموزش خوشنویسی و خط حرف ر ، ز ، ژ متصل در آخر کلمات :

آموزش حروف (ر ، ز ، ژ) متصل در آخر کلمات :
این حروف در آخر کلمات به سه شکل نوشته می شود

شکل اول :

که همان (ر) مرغی جدا می باشد :
… کاربرد آن در کلمات بعد از حروف (ف ، ق) و ((ح ، خ ، ج، چ) و(ک ، گ) و (ل ،ی و ن دندانه دار)و (ب ،ت ، پ ، ث)  می باشد

اتصال آن به حروف قبل با نوک قلم  و به اندازه نیم قلم میباشد
 

شکل دوم :

به (ر) شمشیری معروف است
با تمام قلم و به پهلو انجام میگیرد
کاربرد آن درکلمات بعد از حروف (ح خ ج چ ) و (س ش ص ض) و (ع غ )و ( ف ق م ه) می باشد

اتصال این حروف به حرف قبلی با نوک قلم و به اشکال مختلف می باشد

شکل سوم :

این شکل همان (ر)خنجری می باشد
… با نیم قلم و به پهلو و تقریبا با پرتاب قلم انجام میگیرد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید