آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف د – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف د – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف د جدا

این حرف به دو شکل است

شکل اول

به ارتفاع دو نقطه که در بیشتر موارد از این نوع استفاده می شود

حرف دال جهت سهولت با دوحرکت نوشته میشود

حرکت اول با تمام قلم ، بطوریکه قلم از ضخامت به نازکی می رسد
حرکت دوم با نوک قلم و به شکل (ر) کوچک که به آن خنچری هم میگویند
در بخش آموزش حرف (ر) یاد خواهیم گرفت
این حرف باید طوری نوشته شود که در دهانه آن یک  نقطه جای بگیرد
در شکل زیر نحوه نوشتن و اندازه آن نشان داده شده.

شکل دوم

کمی بزرگتر بوده  ودر مواردی که حرف بعدی (ر ، ز) باشد از این شکل
استفاده می شود در کلماتی مانند در، درس ، مادر و …

در این شکل  همانطور که مشاهده میشود در (ر) خنجری قسمت پائین حروف
(ر ، و ، د) باهم مشابه هستند فقط در حرف (ر) اندکی بزرگتر نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی و خط حرف د متصل در آخر کلمات :

ارتفاع آن دو نقطه است
این حرف به اول و وسط کلمه متصل نمی شود
اتصال همه حروف به دال به یک شیوه و با تمام قلم انجام میگیرد
اگر در انتهای حروف کشیده باشد کمی از حد معمول بالاتر قرارمیگیرد
با نوک و یا نیم قلم نوشته شده و به حرف (ر) شبیه است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید