آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ب – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ب جدا در کلمات در آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ب جدا

 

این حروف به دو شکل کوتاه و بلند و بصورت جدا و متصل به کلمات نوشته می شود
اتصال این حروف در وسط و آخر کلمات خواهد بود که در ادامه آموزش به سمع و نظر
دوستان خواهم رساند.
آموزش های ارائه شده برای این حروف  به حروف ( ن  و   ی )کوچک نیز شامل خواهد شد
۱ — شکل جدا این حروف :
این شکل با یک حرکت قلم ، که شکل کوتاه آن به طول چهار تا پنج نقطه  و شکل بلند
نیز از نه تا یازذه نقطه نوشته میشود
در شکل های ارائه شده زیر به نحوه  حرکت قلم ، نزول و صعود  قلم در حین نوشتن توجه فرمائید

 

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ب شکل کلی و کوتاه حروف

شکل  دوم نزول و صعود قلم در نوشتن این حروف

شکل کلی حروف به شکل بلند و نحوه حرکت قلم

آموزش (خط نستعلیق ) حروف ب ،ت ، ث پ (متصل در اول کلمات )
حرف «ب» : ابتدا مانند قلم گذاری الف ، قلم مایل روی کاغذ قرار گرفته
کمی به سمت چپ حرکت نموده، سپس قلم حالت افقی بخود  می گیرد و در ضمن حرکت ، دم قلم نیز می چرخد تا اینکه قلم عمود بر خط زمینه قرار گیرد ؛

در این نقطه قلم عمود بر خط زمینه قرار گرفته است و به همین حالت عمود از خط زمینه بالا می رود.

آموزش خوشنویسی حرف ب در اول کلمات به ده شکل مختلف متصل میگردد

توجه :
با توجه به اینکه حروف ن و ی کوچک در اول و وسط کلمات با دندانه نوشته میشود موارد ذکر شده شامل این دو حرف نیز خواهد گردید

شکل اول :
این شکل با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات معمولا قبل از حروف (چ ، ج ، ح ، خ ) میباشد مانند بحر ، تجلی ،
پخته ،بچشم و …

شکل دوم :
این شکل نیز با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات معمولا قبل از حروف (س ، ش ، ص ، ض ،ف ،ق ، و) میباشد
این شکل اگر قبل از کشیده  نوشته شود اندکی بلند و مایل به راست نوشته میشود
مانند بسم  ، که حرف سین کشیده نوشته شود

شکل سوم :
این شکل نیز با تمام قلم نوشته میشود
این شکل گاهی اوقات با حرف (گ  و   ک) مشترک میباشد مثال : کلمه < بی > اگر
سرکشی بر روی آن گذاشته شود <گی یا کی > خوانده خواهد شد
کاربرد آن در کلمات قبل از حرف (ی ) جدا میباشد

شکل چهارم :
این شکل با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف (ع ، غ ، ف ، ق ) خواهد بود
شکل زیر همراه با مثال

شکل  پنجم :
این شکل به نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف (م و ه  وسط ) میباشد
اندازه آ ن قبل از حرف (م) اندکی  نسبت  به  قبل از حرف ( ه ) کوچکتر نوشته میشود

شکل ششم :
این شکل با تمام قلم و تقریبا به پهلو نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از دندانه ای که  حرف بعدی ( ر  ،  ژ ) باشد

شکل هفتم :
این شکل با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل ار حروف (الف ، ل ، ک ، گ ،و ه آخر )

شکل هشتم :
این شکل با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از دندانه ای که بعدش حروف (چ،ج،ح،خ،م،و ه وسط)

شکل نهم :
این شکل با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حرف ( ن ) جدا

شکل دهم :
این شکل با نوک قلم نوشته میشود
اتصال این حرف به حروف بعدی به چهار شکل مختلف انجام  میگیرد
نحوه اتصال این شکل به همراه مثال  نمونه اتصال شکل اول

تصویری از اشکال دوم – سوم – و چهارم شکل دهم به همراه مثال

 

آموزش خوشنویسی حرف   ب ، ت ، پ ، ث  متصل در وسط کلمات

حروف  ( ب ، ت ، پ ، ث  ) متصل در وسط کلمات :
این حروف به شش شکل مختلف در وسط کلمات نوشته میشود
به شکل زیر توجه کنید

شکل اول :
به این شکل دندانه شاخص و دندانه گرد میگویند
در بعضی جاها با تمام و در پاره ای موارد با دو سوم قلم هم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از دندانه حروف (س ، ش  ن ) میباشد
در صورت وجود دندانه های متوالی در کلمات از این شکل استفاده میشود

شکل دوم :
به این شکل دندانه موجی گفته میشود و با نیم قلم  نگارش میگردد
همچنین دارای سه اندازه کوتاه ، متوسط ، و بلند است
در ابتدای حروف (ب ، ت ، پ ، ث ) متصل به آخر کلمات به شکل متوسط
در ابتدای حروفی که کشیده نوشته شوند  به شکل بلند
و در مابقی کلمات به شکل کوتاه نوشته میشود

شکل سوم :
این شکل با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف ( چ ج ح خ  م  ی ، ه  وسط ) میباشد
شکل چهارم :
این شکل با سه چهارم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات در صورتیکه حرف بعدی (ر  ز   ح ج چ خ  م  ی  و  ه وسط  )
نباشد

شکل پنجم :

این شکل با تمام قلم نوشته می شود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف ( ر  ز  ) میباشد
طریقه اتصال آن در بعضی کلمات به هنگام کشیده نویسی اندکی متفاوت میباشد
در تصویر زیر نحوه اتصال شکل پنجم به طرق مختلف  نیز نشان  داده شده.

 

آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ب ، ت ، پ ، ث متصل به آخرکلمات

حروف  ( ب ، ت ، پ ، ث ) متصل به آخر کلمات :
این حروف در آخر  کلمات عینا مانند حروف  جدا این کلمات نوشته می شود
همچنین مانند حروف جدا ی  ( ب ، ت ، پ ، ث ) دارای دو شکل کوتاه و بلند  میباشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید