آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ه

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ی خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری ه جدا و متصل در اول ، وسط و آخر کلمه

ه جدا

با دو حرکت پیوسته نوشته میشود
حرکت اول : شبیه حرکت اول د است با خمیدگی بیشتر.
حرکت دوم: برعکس حرکت اول .

ه متصل در اول  کلمه

۱) ه دو چشم گربه ای
با سه  حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه از حروف و همه جا
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۲) ه ویرگولی
با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه از حروف به استنثا الف د ک گ بزرگی الفی و ل
۳) ه میمی
کاملا شبیه م است و بدون ویرگول م خوانده میشود.
کاربرد : قبل از حروف الف د ذ بزرگ و الفی ل دندانه شاخص
۴) ه شبیه سر واو
با یک حرکت هست.
شبیه سر واو هست. از نمونه چهارم فقط هنگامی استفاده می شود که حرف بعدی (ر) باشد .
شکل منحصر به فرد در ها به کار میرود
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

ه متصل در وسط کلمه

۱) ه هفتی
شبیه عدد هفت است و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۲) ه دو چشم صادین
این شکل دربردانده صاد هست.
با چهار حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا
۳) ه چشم گربه ای
با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا
گاهی این حرف در وسط کلمه دارای اتصال غیر حقیقی است .

ه آخر کلمه

با دو شکل نوشته میشود.
۱) ه پرتابی معمولا با پرتاب قلم هست.
کاربرد : در انتهای کشیده ها و کلمه جلا له الله
۲) ه موجی شبیه موج اب است.
کاربرد : سایر موارد .
در نمونه های زیر شکل این حرف را در اول جمله ، هنگام اتصال به حروف الفباء مشاهده می کنید
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید