آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ن

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ن خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری ن جدا و متصل در اول کلمه و وسط کلمه و آخر کلمه

حرف (نون) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای پنج شکل متفاوت است .
۱) ن معمولی اما دایره ان بسته تر است
با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.
حرکت اول : شبیه الف کوتاه است.
حرکت دوم : دایره ن چند ویژگی دارد.گودترین قسمت دایره در نیمه چپ ان قرار دارد.
انتهای ن مقدرای از ابتدای آن پایین است.
نقطه ن کاملا در وسط دایره تقریبا برابر با انتهای ن و در داخل ان قرار میگرید.
۲)ن معمولی  با دور باز تر است
همانند ن معمولی با شرح قبلی با این تفاوت باز تر است
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ن خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۳) با دو حرکت نوشته میشود . اما با این تفاوت است کهدایره ان بزرگتر و زیر خط کرسی است.

چگونگی بکار بردن نمونه ی  سوم اهمیت زیادی دارد . کاربرد آن باید دقیقا ً منطبق با ترکیب جمله  باشد .
نقطه حرف (نون) در شکسته تحریر باید بیرون از آن باشد . به محل قرار گرفتن این حرف نسبت به خط کرسی دقت کید .

۴) ن معکوس
با حرکت منحنی رو به داخل است اما زاویه انتهای و ادامه آن کم هست.
۵) ن معکوس
با زاویه دور بیشتر

ن متصل در اول وسط  کلمه

مانند ب پ ت هست شرح داده شد.
ن متصل در آخر کلمه
همانند ن جدا است اما اتصال به حروف دارند.اگر حرفی با حرف (نون) دارای اتصال غیر حقیقی باشد فقط می توان از نمونه ی دوم و سوم استفاده نمود .گاهی ، اول حرف نون در انتهای کلمه دارای دندانه و گاهی بدون دندانه است .
این در شرایط ، تنها باید از شکل معکوس (نون) استفاده کرد .
آموزش حرف ن خط شکسته تحریری

 

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ن خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید