آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف م

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف م خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری م جدا و متصل در اول کلمه ووسط و آخر کلمه

م جدا :

به دو شکل نوشته میشه
۱)
با سه حرکت نوشته میشود.
حرکت اول : شبیه خط تیره مروب هست
حرکت دوم : شبیه به یک نیمه هلال است
حرکت سوم : دم میم یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.

۲)همانند قبلی با این تفاوت دم میم کوتاه تر است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف م خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

م متصل در اول کلمه

به ۴ شکل نوشته میشود.
۱) این شکل شبیه م جدا و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از ج ح خ م ی ه وسط

۲) م گرد با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص و ه آخر

۳) شبیه م جدا با این تفاوت که حرکت دوم سر م کم تر است.

۴) م دایره ای م دایره ای که حالت مورب دارد
در اکثر موارد حرف ی به کار میرود.

م متصل در وسط کلمه

به ۳ شکل نوشته میشود.
۱) با دو حرکت نوشته میشود. به صورت یک خط مورب کج و منحنی
کاربرد : قبل از همه حروف

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۲) با دو حرکت نوشته میشه با دور به صورت حالت شیب دار میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص ه آخر

۳) حالت م هفتی هست
کاربرد قبل از الف و د ذ و..

م متصل در اخر کلمه

به سه شکل نوشته میشود.
۱) شبیه م جدا و معمولی هست
کاربرد : در انتهای همه کلمات بجز کشیده ها
۲) م دم اسبی
با سه حرکت نوشته میشود همانند م معمولی اما هلال ان کم تر میشود.
۳) م جدا کوتاه
همانند م جدا کوتاه هست.
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف م خط شکسته تحریری
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف م خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید