آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ف

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ف خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ف ق

ف جدا

دارای دو قسمت :
۱) سر ف که حالت چرخشی نوشته میشود.
سرف شبیه سر واو هست
۲) کاملا شبیه ب میباشد با همان خصوصیات هست.
نکته : کشیده ف همانند ب دارای کوتاه و بلند هست.

ف متصل در اول کلمه :

فقط یک شکل دارد.
ف ق در اول وسط کلمه به یک شکل هست.
ف در اول کلمه کاملا شبیه سر ف جداست و با یک حرکت چرخشی  نوشته میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ف خط شکسته تحریری

ف متصل  در وسط کلمه :

ف در وسط کلمه یک شکل دارد و با سه حرکت نوشته .

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ف خط شکسته تحریری

ف متصل در آخر کلمه :

ترکیبی از ف جدا و وسط به اینصورت که قسمت اول ان شبیه ف وسط است. و قسمت دوم آن شبیه ف جدا است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ف خط شکسته تحریری

ق جدا

دارای دو قست هست.
قسمت اول : با یک حرکت چرخشی نوشته میشود.
نکته : قسمت اول ق کاملا شبیه قسمت اول ف میباشد.
قسمت دوم : دایره ق با یکحرکت نوشته میشود و کاملا شبیه ن متصل به اخر کلمه است.

ق متصل دراول وسط  کلمه  :

شبیه ب پ ت هست شرح قبلا دادم.

ق متصل در آخر کلمه :

دقیقا شبیه ق جدا میباشد.
اتصال همه حروف به ق آخر به یک شکل و از پهلو انجام میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ق خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید