آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ص

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ص خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ص ض جدا و متصل در اول و وسط کلمه

ص جدا  به دوشکل

۱) شکل اول
دارای دو قسمت است.
قسمت اول : ص با دو حرکت نوشته میشود. هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یکیدیگر ند تشکیل شده است.
نکته : انتهای حرکت دوم از نقطه شروع حرکت اول قدری جلوتر هست.
نکته : سفیدی وسط ص شبیه قطره اب است.
معمولا قسمت اول ، قسمت دوم را قطع می کند .
قسمت دوم : دایره ف کاملا شبیه ن متصل به اخر کلمه است.
باید اندازه سر ص با دایره ان متناسب باشد .
۲) شکل دوم :
همانند شکل اول و توضیحات ان با این تفاوت که دایره ان در زیر خط کرسی و بزرگتر است.
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ص خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ص ض متصل در اول و وسط کلمه :

۱) شکل اول :
شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش شبیه کلاه آ میباشد.
کاربرد : قبل از حروف ج ح خ ر ز ژ م ه وسط ی مدور.۲) شکل دوم :
شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش دور بیشتری دارد میباشد.
کاربرد : قبل از سایر حروف.

حرف (صاد) با توجه به گردش دندانه ی آن ، در اول کلمه اینگونه میتونیم بنویسیم.

اتصال این حروف به حرف بعدی متفاوت هست.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ص خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ص متصل در آخر کلمه :

همانند ص جداست با شرح قبلی است.
که اتصال حروف الفباء به این دو حرف حداکثر دارای دو شکل است ،
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ص خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید