آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف د

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف دخط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف دال جدا

به دوشکل نوشته میشود.
شکل اول :
دال معمولی شبیه پرانتز و با دو حرکت نوشته می شود. دال در وسط تقریبا یک زاویه قایمه شکل میگرید.
نکته : انتهای دال قدری از ابتدای ان جلوتر هست .
شکل دوم :
دال شکاری همیشه ر زژ  را در دل خود شکار میکند .این شکل تقریبا شبیه شکل اول هست
با این تفاوت که حرکت اول ان قدری کوتاه تر و خمیده تر و حرکت دوم شیب دارتر و بلندتر هست .

کاربرد : قبل ار ز ز ژ خنجری بشرط اینکه در یک کلمه باشد.
نکته : رزژ کاملا موازی با د نوشته میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف دخط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

د متصل در اخر کلمه

دو شکل دارد .
شکل اول : دال مرغی کاملا شبیه را مرغی است .
کاربرد : بعد از همه حروف و همه جا .
شکل دوم : دال مدور
این شکل شبیه به حروف ن است .
کاربرد : این شکل مخصوص به کلمه ای است که بعد از د ذ حرف ه باشد .
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف دخط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

انواع اتصال های غیر حقیقی به حروف ها در دال  :

 

اتصال ها به حروف مختلف
اتصال غیر حقیقی به حرف الف
 اتصال غیر حقیقی به حرف و
گاهی اوقات اتصال حرف (الف) به حرف دیگر اینگونه است .

آموزش حرف دخط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط  شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید