آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ب

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ب خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف (ب) و مشابهات آن مثل (پ،ت،ث)

در حالت جدا دارای دو شکل کوتاه و یک شکل بلند است.
از نمونه ی دوم خیلی کم استفاده می شود . اما نمونه ی اول و سوم کاربرد زیادی دارد.
این حرف و حروفی چون (پ،ت،ث،ن،ی) در اول و وسط کلمه ، هنگام اتصال به حرف دیگر ، به شکل یک دندانه نوشته می شوند .
از اینرو وقتیکه به حروف دیگر ، به شکل یک دندانه نوشته می شوند . از اینرو وقتیکه به حروف دیگر  متصل می شوند
اشکال متفاوتی دارند که کاربرد هر یک از آنها محل خاصی دارد.
ب متصل در اول کلمه :
۱) حالت داندانه سرکشی ک هست
کاربرد آن در کلمات معمولا قبل از حروف (چ ، ج ، ح ، خ ) میباشد.
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ب خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۲) داندانه مقعر
کاربرد آن در کلمات قبل ار حروف (الف ، ل ، ک بزرگ الفی ، گ ، ه آخر ،
داندانه شاخص ، داندانه که بعد از ان حروف ،ح، خ ،چ، ج، م، ه، وسط ، ی مدور باشد)۳) داندانه محدب
منحی نوشته می شود
کاربرد : قبل از م و ه وسط۴) داندانه موجی
شبیه موج هست ، با دو حرکت پیوسته نوشته میشود
حرکت دوم این شکل قبل از ر به سمت پایی شیب دار هست ، و قبل از کشیده ها متصل شده به سمت بالا شیب دار هست.
کاربرد : قبل از حروف ر ز ژ  ب پ ت ث و قبل از داندانه ای که بعد اشیکی از حروف : الف د ص ط  ة ع غ ف ق ک گ ل واو ه آخر داندانه شاخص ، ی معکوس و کشیده باشد.۵) داندانه مورب
کاربرد آن در کلمات قبل از دندانه ای که  حرف بعدی ( ر  ،  ژ ) باشد
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ب خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۶) داندانه الفی
شبیه الف کوتاه هست
کاربرد : قبل از حروف  س،  ش،  ص ، ض،  ف ، ق،  ک،  گ،  و ی معکوس ، کشیده .
نکته : این شکل قبل از کشیده ها قدری بلند تر و مایل نوشته میشود.۷) داندانه کمانی
کاربرد : قبل از از تمامی حروف شکل ششم۸) داندانه  دالی
شبیه دال است
کاربرد قبل از ی مدور و معکوس.
ب متصل در وسط کلمه
۱) داندانه موجی
شبیه موج هست
کاربرد : قبل از حروف الف ب پ ت ث بزرگ ،د ،ذ ،ص، ض، ط ،ع، غ، ف، ق، ک  ،گ ، ل  ، و ، ه آخر، ی معکوس ، داندانه شاخص و کشیده ها .
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

۲) داندانه محدب
برامده و محدب است.
کاربرد : قبل از حروف ر ز ژ

۳) داندانه شاخص
این داندانه به قسمتی از دال شبیه هست
کاربرد : قبل از داندانه ها س ش ن بزرگ ب ت ث پ
۴) داندانه منحنی
کاربرد قبل از ج چ خ ح م ه وسط ی مدور
۵) داندانه صادی
کاربرد : بعد از ط به شرط این که حرف بعد از داندانه ر ز ژ ح خ چ ج م ه وسط ی مدور نباشد.
۶) داندانه به حالت کشیده
کاربرد : در انتهای کشیدهشکل این حرف در انتهای کلمه ، هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی به حرف دیگر همانند نمونه ی (ب) جدا می باشد ، توجه کنید
اگر به نمونه های بالا توجه نمایید ، متوجه خواهید شد که محل شروع حرف (ب) با یکدیگر متفاوت است
و هر کدام در ارتفاع مشخصی از خط کرسی قرار دارند ،
لذا دقت به این نکات  اهمیت زیادی دارد که رعایت آن در ترکیب بندی حروف و کلمات ضروری است .
نکنه اصلی : تناسب به اندازه ب ارتفاع کم وزیاد میشود یعنی اگر اندازه اون کوچک باشد
ارتفاع از کرسی کم تر یا بیشتر ارتفاع از کرسی بیشتر میشود.
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ب خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط  شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید