آموزش ضخامت و ظرافت نویسی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی – آموزش خط تحریری قانون کشیده ها با خودکار

آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده | آموزش حرف کشیده | فیلم آموزش حرف کشیده | آموزش حرف کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری قانون کشیده ها در آموزش خوشنویسی با خودکار

تعریف کشیده خوشنویسی با خودکار :


کشیده یا مد عبارت است از امتداد و حرکت یک حرف یا کلمه به صورت افقی و به موازات خط کرسی به گونه ای که یک سطح و فضای خلوتی را ایجاد کند.

آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده | آموزش حرف کشیده | فیلم آموزش حرف کشیده | آموزش حرف کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

فایده کشیده در آموزش کامل کشیده ها در خوشنویسی :

 

فایده کشیده در سطر همانا ایجاد سطج و خلوت در سطر است به گونه ای که در بین فراز و فرودها و حرکات عمودی و چرخشی مفردات
به وسیله مدات و کشیده ها ایجاد سطح و خلوت میشود و از شلوغی ها و شدت و غلظت مفردات کاسته شده و به مجموعه سطر نرمی و لطافت می بخشد.

بررسی حروف الفبا از لحاظ کشش و مد پذیری در  کشیده نویسی در خوشنویسی :

در این قسمت حروف کوچک و بزرگ الفبا را از جهت قابلیت کشیده شدن و مد پذیری بررسی میکنیم.

آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده | آموزش حرف کشیده | فیلم آموزش حرف کشیده | آموزش حرف کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

حروف بزرگ جدا در آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبا نویسی :

 

از لحاظ کشش و مد پذیری به سه دسته تقسیم میشوند 

  1. حروف مد دار

  2. حروف بدون مد

  3. حروف دو حالتی

حروف بزرگ مد دار آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبا نویسی :

عبارتند از:

نکته: این حروف اصلا بدون مد قابل نوشتن نیستند و مد و کشش در ذات آنها است

آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده | آموزش حرف کشیده | فیلم آموزش حرف کشیده | آموزش حرف کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

حروف بزرگ بدون مد: نوشتن این حروف به صورت کشیده غیر ممکن است

حروف بزرگ دو حالتی: حروفی که در حالات مختلف قابلیت نوشتن با مد و بدون مد را دارند

حروف کوچک (متصل) در کشیده ها در سطر نویسی  :


از لحاظ کشش و مد پذیری به دو دسته تقسیم میشوند:

  1. حروف مد پذیر

  2. حروف مد ناپذیر

حروف کوچک مد پذیر  در کشیده ها در سطر نویسی:
این حروف در اصل مد پذیر هستند اما قابلیت کشش ر نیز دارند

آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده | آموزش حرف کشیده | فیلم آموزش حرف کشیده | آموزش حرف کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

نکته:
همه حروف فوق قابلیت کشش را دارند اما این به معنی درست بودن آن کشیده نیست بلکه کشیده آن حروف مطلقا یا در بعضی مواقع اشتباه است

حروف کوچک مد ناپذیر: ( ا – د – ر – و ) این حروف در هیچ حالتی قابلیت کشش را ندارند چه در حالت جدا و چه در حالت متصل به کلمه

 

برای یادگیری کامل دوره ضخامت و ظرافت نویسی به پکیج زیر مراجعه کنید.

 

آموزش جامع ظرافت نویسی و ظخامت نویسی برای علاقه مندان به خوش خطی و خوش نویسی

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم تدریس آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبا نویسی با خودکار

 


 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید