آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی | آموزش حرف ی | فیلم آموزش حرف ی | آموزش حرف ی در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ی در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی جدا

به دو شکل نوشته میشود.

۱) ی دایره ای

با سه حرکت نوشته میشود.
حرکت اول : یک حرکت مدور است و زایده کوچکی در ابتدای ان دارد.
حرکت دوم : یک حرکت موجی دارد از چپ به راست و مایل است.
حرکت سوم : یک حرکت بیضی شکل است.

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۲) آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ی معکوس

با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.
حرکت اول : تقریبا شبیه کلاه آ میباشد که مایل نوشته شده است.
حرکت دوم : ی شبیه زیر شکم ماهی است.کشید ی معکوس دارای انعطاف خاصی هست. و به سمت بالا شیب دارد.
طول کشیده ی به اندازه ب کشیده است.

کاربرد : معمولا در انتهای سطر است.

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ی متصل در اول و وسط کلمه :

به شکل دندانه نوشته که در بخش  ب گفته شد.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی | آموزش حرف ی | فیلم آموزش حرف ی | آموزش حرف ی در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ی متصل در آخر کلمه :

به ۴ شکل نوشته میشود.

۱) ی دایره ای

شرح قبلی داده شد.

۲) ی حالت کشده انعطاف زیبا

در زیر کرسی قرار میگیرید

۳) ی جدا کشیده

در انتها که مانند حالت قبلی با این تفاوت که جداست

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۴) ی معکوس

شرح داده شد

نمونه ها در اتصالات غیر حقیقی به کار گرفته می شوند.

کنید اگر قبل از این حروف دندانه داشته باشیم اتصال نوع چهارم به شکل زیر نوشته می شود

در خط تحریری با خودکار با احتساب تنوع اتصالت از نمونه های زیر نمی توان بیشتر مشاهده کرد

آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی | آموزش حرف ی | فیلم آموزش حرف ی | آموزش حرف ی در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید