آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ک گ در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک گ جدا
با سه حرکت نوشته میشود.
۱) شبیه الف است با این تفاوت که بلند تر و عمودی تر است.
۲) شبیه ب کوتاه است بااین تفاوت که کوتا هتر است.
۳) سرکش  ، شبیه الف معکوس هست و شیب اون حدود ۴۰ درجه هست

 

نکته : ک بلند هم هست با این تفاوت که حرکت اول  که  شبیه الف هست کوتا هتر هست. و حرکت دوم شبیه ب بلند تر هست

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ک گ متصل در اول کلمه :

ک گ متصل در اول کلمه به ۸ شکل نوشته میشود.
۱) ک گ گرد
به شکل دایره کامل هست.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل
۲) ک گ جیمی
شبیه حرف ح نوشته میشود.
با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از حرف م به شرط آنکه بعد از م یکی از حروف الف ک گ بزرگ و الفی ل باشد.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۳)  ک گ دندانه
شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از کشیده ها

۴) ک گ الفی
شبیه الف است با اینتفاوت که عمودی تر است.
کاربرد : قبل از سایر حروف .

۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : همه موارد کاربرد شکل چهارم
اتصال به شکل بعدی طبق حرف بعدی متفاوت است.
۶) ک گ ویرگولی
با یک حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از ل

۷) ک گ واوی
شبیه حالت واو با این تفاوت تو خالی باشد.

۸) ک گ دالی
شبیه دال هست
کاربرد : در اکثر موارد به کار میرود.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ک گ متصل در وسط کلمه

به شش حالت نوشته میشود.
۱) ک گ گرد
به شکل یک دایره کامل است.
کاربرد : قبل از حروف : الف ک گ بزرگ الفی ل.

۲) ک گ نیم گرد.
تقریبا به شکل نیم دایره است.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل

۳) ک گ لامی
این شکل مشترک بین ک گ و ل است.
کاربرد : قبل از کشیده ها

۴) ک گ الفی
کاملا همانند الف متصل به اخر کلمه است.
کاربرد : قبل از سایر حروف
۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : قبل از سایر حروف همانند شکل چهارم .

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۶) ک گ موشی
شبیه سر موش هست .
کاربرد : در اکثر موارد کاربرد دارد.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ک گ متصل در آخر کلمه

به سه شکل نوشته میشود.

۱)شبیه ک جداست.

۲) حالت شبیه ک جدا با این تفاوت که منحنی بیشتر است.

۳) شبیه ک جدا زمانی که اتصال دارد.

۴) حالت شبیه سوم ب جدا ست.

بعضی از از حروف الفباء می توانند با این حرف اتصال غیر حقیقی داشته باشند.
ین حرف یک شکل کاملاً استثنائی دارد و آن هنگامی است که در کنار حرف (ه) قرار گیرد و کلمه (که) ساخته شود.

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید