آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه | خط تحریری شکسته حرف ه | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ه | حرف ه | آموزش حرف ه | فیلم آموزش حرف ه | آموزش حرف ه در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری ه در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه جدا

با دو حرکت پیوسته نوشته میشود
حرکت اول : شبیه حرکت اول د است با خمیدگی بیشتر.
حرکت دوم: برعکس حرکت اول .

آموزش خط شکسته تحریری ه متصل در اول  کلمه

۱) ه دو چشم گربه ای

با سه  حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه از حروف و همه جا

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۲) ه ویرگولی

با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه از حروف به استنثا الف د ک گ بزرگی الفی و ل

۳) ه میمی

کاملا شبیه م است و بدون ویرگول م خوانده میشود.
کاربرد : قبل از حروف الف د ذ بزرگ و الفی ل دندانه شاخص

۴) ه شبیه سر واو

با یک حرکت هست.
شبیه سر واو هست. از نمونه چهارم فقط هنگامی استفاده می شود که حرف بعدی (ر) باشد .

شکل منحصر به فرد در ها به کار میرود

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار ه متصل در وسط کلمه

۱) ه هفتی

شبیه عدد هفت است و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۲) ه دو چشم صادین

این شکل دربردانده صاد هست.
با چهار حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا

۳) ه چشم گربه ای

با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا

گاهی این حرف در وسط کلمه دارای اتصال غیر حقیقی است .

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ه آخر کلمه

با دو شکل نوشته میشود.

۱) ه پرتابی معمولا با پرتاب قلم هست.

کاربرد : در انتهای کشیده ها و کلمه جلا له الله

۲) ه موجی شبیه موج اب است.

کاربرد : سایر موارد .

در نمونه های زیر شکل این حرف را در اول جمله ، هنگام اتصال به حروف الفباء مشاهده می کنید

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید