آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری ن جدا در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن جدا

حرف (نون) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای پنج شکل متفاوت است .
۱) ن معمولی اما دایره ان بسته تر است

با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.
حرکت اول : شبیه الف کوتاه است.
حرکت دوم : دایره ن چند ویژگی دارد.گودترین قسمت دایره در نیمه چپ ان قرار دارد.
انتهای ن مقدرای از ابتدای آن پایین است.
نقطه ن کاملا در وسط دایره تقریبا برابر با انتهای ن و در داخل ان قرار میگرید.

۲)ن معمولی  با دور باز تر است
همانند ن معمولی با شرح قبلی با این تفاوت باز تر است

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۳) با دو حرکت نوشته میشود .

اما با این تفاوت است کهدایره ان بزرگتر و زیر خط کرسی است.

چگونگی بکار بردن نمونه ی  سوم اهمیت زیادی دارد . کاربرد آن باید دقیقا ً منطبق با ترکیب جمله  باشد .
نقطه حرف (نون) در شکسته تحریر باید بیرون از آن باشد . به محل قرار گرفتن این حرف نسبت به خط کرسی دقت کید .

۴) ن معکوس
با حرکت منحنی رو به داخل است اما زاویه انتهای و ادامه آن کم هست.

۵) ن معکوس
با زاویه دور بیشتر

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ن متصل در اول وسط  کلمه

مانند ب پ ت هست شرح داده شد.

ن متصل در آخر کلمه
همانند ن جدا است اما اتصال به حروف دارند.اگر حرفی با حرف (نون) دارای اتصال غیر حقیقی باشد
فقط می توان از نمونه ی دوم و سوم استفاده نمود .گاهی ، اول حرف نون در انتهای کلمه دارای دندانه و گاهی بدون دندانه است .
این در شرایط ، تنها باید از شکل معکوس (نون) استفاده کرد .

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید