آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف م – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف م جدا در خوشنویسی شکسته خودکاری

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف م جدا :

به دو شکل نوشته میشه
۱)با سه حرکت نوشته میشود.
حرکت اول : شبیه خط تیره مروب هست
حرکت دوم : شبیه به یک نیمه هلال است
حرکت سوم : دم میم یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.

۲)همانند قبلی با این تفاوت دم میم کوتاه تر است.

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط شکسته تحریری حرف م متصل در اول کلمه

به ۴ شکل نوشته میشود.
۱) این شکل شبیه م جدا و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از ج ح خ م ی ه وسط

۲) م گرد با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص و ه آخر

۳) شبیه م جدا با این تفاوت که حرکت دوم سر م کم تر است.

۴) م دایره ای م دایره ای که حالت مورب دارد
در اکثر موارد حرف ی به کار میرود.

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف م متصل در وسط کلمه

به ۳ شکل نوشته میشود.
۱) با دو حرکت نوشته میشود. به صورت یک خط مورب کج و منحنی
کاربرد : قبل از همه حروف

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۲) با دو حرکت نوشته میشه با دور به صورت حالت شیب دار میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص ه آخر

۳) حالت م هفتی هست
کاربرد قبل از الف و د ذ و..

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف م متصل در اخر کلمه

به سه شکل نوشته میشود.
۱) شبیه م جدا و معمولی هست
کاربرد : در انتهای همه کلمات بجز کشیده ها

۲) م دم اسبی
با سه حرکت نوشته میشود همانند م معمولی اما هلال ان کم تر میشود.

۳) م جدا کوتاه
همانند م جدا کوتاه هست.

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف م

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید