آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف ل در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل جدا

هنگامیکه جدا نوشته می شود  همانند ح به سه شکل نوشته میشود

۱) از دوقسمت تشکیل شده :
حرکت اول شبیه الف است با این تفاوت کاملا عمودی مایل است. ارتفاعش تقریبا یک برابر و نیماست.
حرکت دوم :دایره شبیه ن و دوری بسته تر دارد.دایره آن دارای دوری بسته تر می باشد

۲) همانند قبلی اما دایره اش بزرگتر و زیر کرسی هست

۳) همانند شکل قبلی اما روی کرسی هست

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط شکسته تحریری حرف ل متصل در اول کلمه

به ۴ شکل نوشته میشود

۱) ل کمانی
شبیه قسمتی از کمان است.
کاربرد : قبل از ج چ خ ح۲) شبیه الف کوتاه هست
کاربرد : مخصوص کلمه جل جلالله است.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۲) ل الفی کاملا
شبیه الف است با این تفاوت که کاملا عمودی است.
کاربرد : قبل از همه حروف بجز کشیده ها و کلمه جلال الله

۳) ل دندانه ای
شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از س کشیده

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ل متصل در وسط کلمه

به دوشکل نوشته میشود.
۱) تقریبا شبیه دندانه نوشته میشود.
کاربرد : مخصوص کلمه جلاله الله است.

۲) ل الفی کاملا شبیه الف متصل است.
کاربرد : در سایر موارد .

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ل متصل در آخر کلمه

همانند شکل جداست که شرح قبلی دادم .

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید