آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع | خط تحریری شکسته حرف ع | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف ع در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع جدا :

حرف (عین) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای یک شکل است
از دو قسمت تشکیل شده است.
۱) سر ع مانند عدد ۶ است و با دو حرکت نوشته میشود.
سر عین تقریبا در فضای یک مربع است.
۲) قسمت دوم ع که دایره است کاملا شبیه دایره ح است.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع | خط تحریری شکسته حرف ع | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف ع متصل در اول کلمه :

شکل اول :

ع چهارمی این شکل عدد چهار است.
با سه حرکت نوشته میشود. حرکت سوم بدون برداشتن از روی حرکت دوم دقیقا برگشت میکند.
کاربرد : قبل از الف د ذ ل ک گ بزرگی الفی ه آخر ف دندانه شاخص

شکل دوم :
ع شیشی شبیه عدد ۶ هست . این شکل شبیه قسمت اول ع جدا می باشد با همان خصوصیات .
کاربرد : قبل از سایر حروف.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ع متصل در وسط کلمه :

فقط یک شکل دارد. با دو حرکت نوشته میشود.

قسمت زیر نمونه ی دوم بر حسب حرف بعدی کمی تغییر پذیر است .
در صورتی می توان این حرف را کشیده نوشت که حرف بعد از آن حروفی چون (الف ، دال ، ر، سین ، قاف ، لام ، میم) باشد .

امکان اتصال غیر حقیقی حروفی چون (الف ، دال ، ر، واو ) با این حرف وجود دارد .

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ع متصل در آخر کلمه :

این حرف در انتهای کلمه ، هنگام اتصال به حرف دیگر ، دارای دو شکل است.

شکل اول :
سر ان شبیه ع وسط است و دایره اش شبیه دایره ع جداست.

شکل دوم :

همانند شکل قبلی با این تفاوت که جویده تر است.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ع | خط تحریری شکسته حرف ع | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف  ع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید