آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص ض در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص ض جدا  

به دوشکل نوشته میشود:

۱) شکل اول آموزش خط خودکاری شکسته حرف ص

دارای دو قسمت است.
قسمت اول : ص با دو حرکت نوشته میشود. هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یکیدیگر ند تشکیل شده است.
نکته : انتهای حرکت دوم از نقطه شروع حرکت اول قدری جلوتر هست.
نکته : سفیدی وسط ص شبیه قطره اب است.
معمولا قسمت اول ، قسمت دوم را قطع می کند .

قسمت دوم : دایره ف کاملا شبیه ن متصل به اخر کلمه است.
باید اندازه سر ص با دایره ان متناسب باشد .

۲) شکل دوم آموزش خط خودکاری شکسته حرف ص :
همانند شکل اول و توضیحات ان با این تفاوت که دایره ان در زیر خط کرسی و بزرگتر است.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ص ض متصل در اول و وسط کلمه :

۱) شکل اول آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ص ض :

شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش شبیه کلاه آ میباشد.
کاربرد : قبل از حروف ج ح خ ر ز ژ م ه وسط ی مدور.۲) شکل دوم :
شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش دور بیشتری دارد میباشد.
کاربرد : قبل از سایر حروف.

حرف (صاد) با توجه به گردش دندانه ی آن ، در اول کلمه اینگونه میتونیم بنویسیم.

اتصال این حروف به حرف بعدی متفاوت هست.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ص متصل در آخر کلمه :

همانند ص جداست با شرح قبلی است.

که اتصال حروف الفباء به این دو حرف حداکثر دارای دو شکل است ،

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ص

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید