آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف س – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط  تحریری شکسته حرف س ش در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف  س ش  جدا

معمولا در شکسته تحریر حرف (سین) بدون دندانه نوشته می شود چرا که نوشتن آن آسان تر است
این حرف ، هنگامی که جدا نوشته می شد ، دارای سه شکل متفاوت است .

این حرف می تواند در وسط کلمه ، هم دندانه دار و هم بدون دندانه نوشته شود .

باید دقت داشت که در شکسته تحریر ، حتی الامکان باید سعی نمود از نمونه های جویده ی حروف استفاده کرد که زمان کوتاه و ترکیب جمله زیبا شود .
این حرف در انتهای کلمه به هنگام اتصال به حروف دیگر دقیقاً مثل نمونه ی جدا نوشته می شود .

آموزش خط  تحریری شکسته حرف س ش در حالت جدا

قسمت اول : س شبیه دندانه های شانه است .
نکته : دندانه دوم باز تر از دندانه اول نوشته میشود و به سمت پایی شیب دارد.قسمت دوم :
کاملا همانند دایره نون منصل به اخر کلمه است. باید اندازه دایره س متناسب با اندازه دندانه ان باشد
و تقریبا عمق دایره یک و نیم برابر طول و اندازه ان است.

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف س ش دندانه دار متصل در اول و وسط کلمه :

دندانه اول و دوم :
دندانه اول و دوم و وسط کلمه به دو شکل نوشته میشود.

شکل اول : دندانه شانه ای
همانند دندانه های شانه است ، و شبیه دندانه های س ش جدا .
کاربرد : اگر دندانه سوم ش شانه ای سو یا موجی سد یا منحنی باشد ، دندانه اول و دوم شانه ای خواهد بود.

شکل دوم :
دندانه موجی
کاربرد : قبل از دندانه شاخص و کشیده ها و قبل از ر ز ژ به شرط اینکه س ش در اول کلمه باشد.

دندانه سوم :
دندانه سوم در اول و وسط کلمه به شش شکل نوشته میشود.
شکل اول :
دندانه محدب ف برامده محدب نوشته میشود.
کاربرد قبل از ر ز ژ شمشیری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

شکل دوم :
دندانه موجی بلند ، شبیه موج بلند است.
کاربرد : قبل از س کشیده

شکل سوم :
دندانه شانه ای ، شبیه دندانه شانه است.
کاربرد : قبل از حروف : ص ض ط ظ ع غ ف ق ن واو ک گ الی نیم گرد ، دندانه موجی ، دندانه منحنی  ، دندانه محدب

شکل چهارم :
دندانه موجی شبیه موج دریاست
کاربرد : قبل از الف ب ت پ د ذ ک گ بزرگ و الفی ف ل دندانه شاخص ه اخر ی معکوس

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

شکل پنجم :
دندانه منحنی شبیه نوک پرنده است .
کاربرد : قبل از ج چ خ ح م ه وسط ی دایره ای

شکل ششم :
دندانه شاخص
کاربرد : قبل از س ش دندانه دار

س ش متصل در اخر کلمه
س دندانه در اخر کلمه کاملا همانند س ش جدا هست با توضیحاتی قبلی هست.

آموزش خط خودکاری شکسته حرف س  کشیده جدا :

دارای دو قسمت می باشد.

قسمت اول : س ش  کشیده یا مد کشیده س ش چند ویژگی دارد.
۱) کشیده مجموعه به سمت پایین شیب دارد نوشته میشود.
۲) کشیده دارای سه مرحله شروع و نزول و صعود و ملایم است.
۳) نقطه شروع ان قدری به سمت راست افتادگی دارد حدود دوم سوم آن نزول ویک سوم صعود ملایم است.

قسمت دوم :
دایره س ش کاملا دایره شبیه دایره ن متصل به اخر کلمه است.

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط خودکاری شکسته حرف س ش متصل در اول کلمه :

س ش متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده س ش جداست با همان قسمت اول است است.

آموزش خط خودکاری شکسته  حرف س ش کشیده متصل در وسط کلمه :

کشیده س ش در وسط کلمه شبیه شکیده اولب کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای آنرا ندارد.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف س ش کشیده متصل در اخر کلمه :

س ش در آخر کلمه شبیه  س ش جداست با این تفاوت که انحنا و خمید گی  ابتدای س ش جدا را ندارد.

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف س

\


 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید