آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ر – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش تحریری خط شکسته حرف رز  در خوشنویسی شکسته خودکاری

 

۱) آموزش خط تحریری شکسته حرف ر ز ژ جدا

این حرف ، هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای دو شکل  متفاوت است .
یکی از آن دو کوتاه و دیگری بلند است توجه کنید :

را مرغی :
با دو حرکت نوشته میشود.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ر | خط تحریری شکسته حرف ر | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ر | حرف ر | آموزش حرف ر | فیلم آموزش حرف ر | آموزش حرف ر در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ر | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ر خنجری

این شکل شبیه حرکت دوم در شکل اول است.
کاربرد : بعد از د ذ در یک کلمه ، هر گاه زیر کلمه یا بالای کلمه ای قرار گیرد
بخصوص در اخر سطر هاکاربرد هر یک از این دو شکل باید متناسب با حرف قبلی و یا بعدی باشد .

در حقیقت هماهنگی بین آنها و ترکیب اصلی جمله اهمیت دارد .توجه کنیدر در این چند نمونه ،
حرف (ر) با قسمت زیر حرف (دال) از نقطه نظر شکل هماهنگی دارند .

می توانید از این دو شکل در اول ، وسط و آخر جمله ، به شرط رعایت حفظ ترکیب صحیح ،
استفاده نمایید و لذا حروف الفبا تغییری در شکل آنها ایجاد نمی کند .
این حرف به صورت اتصال  غیر حقیقی در اول کلمه دارای سه شکل متفاوت است . توجه کنید

دقت داشته باشید که در خط تحریر اتصال این سه شکل به تعداد بسیاری از حروف الفبا امکان پذیر است
اما به جهت جلوگیری از اشتباه در خواندن بایستی  از اینگونه اتصالات غیر حقیقی خود داری نمود .
لذا این حرف به راحتی میتواند به حروفی چون (ا.ح.د.ک.ه.ی) متصل شود .

این حرف در وسط کلمه  هنگام اتصال  حقیقی و غیر حقیقی ، دارای اشکال متفاوتی است . به نمونه ها دقت کنید :

دقت شود که نمونه های ۴ و ۵  و ۶ بدون تغییری در شکل آنها ، در آخر کلمه کاربرد دارند .

بنابراین ، همانطور که ملاحظه کرده اید ، حرف (ر) در اول ، وسط و آخر کلمه ،
هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی دارای اشکال متفاوتی است که در زیر مشاهده می کند :

آموزش خط تحریری شکسته حرف ر | خط تحریری شکسته حرف ر | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ر | حرف ر | آموزش حرف ر | فیلم آموزش حرف ر | آموزش حرف ر در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ر | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف  ر ز ژ متصل در اخر کلمه :

۱) آموزش خط شکسته تحریری حرف را خنجری

شبیه را خنجری جداست .
کاربرد : در انتهای کشیده ها به کار میرود.

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۲) آموزش خط شکسته تحریری حرف را مرغی

کاملا شبیه را مرغی جداست.
کاربرد : بعد از حروف : ح خ چ شاخی ، ف ق اول کلمه ، ک گ ل ب پ ت ن ی در اول کبمه که به صورت داندانه نوشته میشوند.

۳) آموزش خط شکسته تحریری حرف را شمشیری

شباهت به شمشیر دارد و با ارسال قلم همراه است.
کاربرد : بعد از حروف : س ش ح خ ج چ موشی و وسط کلمه ، ص ض ط ظ ع ف ق م ه ب پ ت و ن و ی در وسط کلمه

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ر


 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید