آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف د – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف دال جدا در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط شکسته تحریری حرف د

به دوشکل نوشته میشود.

شکل اول :
دال معمولی شبیه پرانتز و با دو حرکت نوشته می شود. دال در وسط تقریبا یک زاویه قایمه شکل میگرید.
نکته : انتهای دال قدری از ابتدای ان جلوتر هست .

آموزش خط شکسته تحریری حرف د شکاری

شکل دوم :

دال شکاری همیشه ر زژ  را در دل خود شکار میکند .این شکل تقریبا شبیه شکل اول هست

با این تفاوت که حرکت اول ان قدری کوتاه تر و خمیده تر و حرکت دوم شیب دارتر و بلندتر هست .

کاربرد : قبل ار ز ز ژ خنجری بشرط اینکه در یک کلمه باشد.
نکته : رزژ کاملا موازی با د نوشته میشود.

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته  با خودکار حرف د متصل در اخر کلمه

دو شکل دارد .
شکل اول : دال مرغی کاملا شبیه را مرغی است .
کاربرد : بعد از همه حروف و همه جا .

شکل دوم : دال مدور
این شکل شبیه به حروف ن است .
کاربرد : این شکل مخصوص به کلمه ای است که بعد از د ذ حرف ه باشد .

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط خودکاری شکسته  اتصال های غیر حقیقی به حروف ها در دال  :

 

اتصال ها به حروف مختلف

اتصال غیر حقیقی به حرف الف

 اتصال غیر حقیقی به حرف و

گاهی اوقات اتصال حرف (الف) به حرف دیگر اینگونه است .

آموزش خط تحریری شکسته حرف د | خط تحریری شکسته حرف د | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید