آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح | خط تحریری شکسته حرف ح | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط شکسته تحریری حرف ح در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح جدا

حرف (ح)در حالت جدا دارای یک شکل است
ح جدا از سه قسمت تشکیل شده .
حرکت اول مورب و حرکت دوم روی خط افقی با کمی دور حرکت می کند .
حرکت سوم : دایره ای است که به دایره معکوس معروف چون دایره از سمت چپ به راست نوشته میشود.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح | خط تحریری شکسته حرف ح | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح متصل در اول کلمه

۱) آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ح ابرویی

 

شبیه ابرو هست . کاملا شبیه حرکت ح جدا با این تفاوت که با سه حرکت نوشته میشود.

کاربرد : قبل از حروف : ح خ چ ج م ه ی بزرگ و معکوس

۲) آموزش خط تحریری شکسته با خودکار  حرف ح شاخی

شبیه شاخ گاو است .
با سه حرکت نوشته میشود
حرکت سوم طبق شکل تناسب خود را دارد .
کاربرد : قبل از حروف : ب ت پ ث، ر ز مرغی ، س ش ، ط ظ ، ع غ ، ف ق ، ک گ الی نیم گرد ، ن ، و ، ه هفتی ، ه آخر داندانه ها بجز داندانه شاخص ، کشیده ها

۳) آموزش خط شکسته تحریری حرف  ح لاک پشتی

شبیه لاک پشت هست .
کاربرد : قبل از حروف : الف ، د ذ ، ه آخر ، ل ، ک گ بزرگ الفی ف داندانه شاخص

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۴) آموزش خط شکسته تحریری حرف  ح موشی

شبیه سر موش است .
کاربرد : قبل از ر ز شمشیری

اگر قبل از این حرف حروفی چون (الف ، دال ، واو ) قرار گیرند ، و اتصال غیر حقیقی داشته باشیم بایستی از شکل سوم این حرف استفاده نمود .
نمونه دیگری از اتصال غیر حقیقی بین حرف (ح) و (واو) وجود دارد که کاربرد ان بیشتر است .

 

آموزش خط خودکاری شکسته حرف ح  در وسط کلمه

۱) آموزش خط خودکاری شکسته حرف ح مسطح

به شکل خط تیره هست .
نکته : این شکل در اتصال به کشیده قدری شیب دار و بلند تر نوشته میشود .
نکته : اتصال این شکل طبق حروف بعدی خود متفاوت هست .
کاربرد : قبل از حرف : الف ، ب ت ث پ ، د ذ ، س ش ، ص ض،  ط  ظ ، ع غ ، ف ق  ، ک گ  ، ل  ،ن واو ، ه آخر، ه هفتی، داندانه ها ،کشیده ها

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۲) آموزش خط خودکاری شکسته حرف ح محدبی

این شکل به سمت بالا به صورت محدب و برامده شیب دارد.

کاربرد : قبل از ر ز ژ  شمشیری ، ح خ ج چ ، م  ، ه  ، ی بزرگ و معکوس

آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ح  انتهای کلمه

هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی ، حداکثر دارای سه شکل متفاوت است .

توجه داشته باشید که قوس این حرف در همه جا یکسان بوده و تغییری نمیکند .

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح | خط تحریری شکسته حرف ح | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ح | خط تحریری شکسته حرف ح | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ح


 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید