آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب در خوشنویسی شکسته خودکاری

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب جدا

در حالت جدا دارای دو شکل کوتاه و یک شکل بلند است.

از نمونه ی دوم خیلی کم استفاده می شود . اما نمونه ی اول و سوم کاربرد زیادی دارد.
این حرف و حروفی چون (پ،ت،ث،ن،ی) در اول و وسط کلمه ، هنگام اتصال به حرف دیگر ، به شکل یک دندانه نوشته می شوند .
از اینرو وقتیکه به حروف دیگر ، به شکل یک دندانه نوشته می شوند . از اینرو وقتیکه به حروف دیگر  متصل می شوند
اشکال متفاوتی دارند که کاربرد هر یک از آنها محل خاصی دارد.

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ب متصل در اول کلمه :

۱) حالت داندانه سرکشی ک هست
کاربرد آن در کلمات معمولا قبل از حروف (چ ، ج ، ح ، خ ) میباشد.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب | خط تحریری شکسته حرف ب | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

۲) آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ب داندانه مقعر

کاربرد آن در کلمات قبل ار حروف (الف ، ل ، ک بزرگ الفی ، گ ، ه آخر ،
داندانه شاخص ، داندانه که بعد از ان حروف ،ح، خ ،چ، ج، م، ه، وسط ، ی مدور باشد)۳) داندانه محدب
منحی نوشته می شود
کاربرد : قبل از م و ه وسط۴) داندانه موجی
شبیه موج هست ، با دو حرکت پیوسته نوشته میشود
حرکت دوم این شکل قبل از ر به سمت پایی شیب دار هست ، و قبل از کشیده ها متصل شده به سمت بالا شیب دار هست.
کاربرد : قبل از حروف ر ز ژ  ب پ ت ث و قبل از داندانه ای که بعد اشیکی از حروف : الف د ص ط  ه ع غ ف ق ک گ ل واو ه آخر داندانه شاخص ، ی معکوس و کشیده باشد.۵) داندانه مورب
کاربرد آن در کلمات قبل از دندانه ای که  حرف بعدی ( ر  ،  ژ ) باشد.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب | خط تحریری شکسته حرف ب | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

۶)  آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ب  داندانه الفی

شبیه الف کوتاه هست
کاربرد : قبل از حروف  س،  ش،  ص ، ض،  ف ، ق،  ک،  گ،  و ی معکوس ، کشیده .
نکته : این شکل قبل از کشیده ها قدری بلند تر و مایل نوشته میشود.۷) داندانه کمانی
کاربرد : قبل از از تمامی حروف شکل ششم۸) داندانه  دالی
شبیه دال است
کاربرد قبل از ی مدور و معکوس.

ب متصل در وسط کلمه
۱) داندانه موجی
شبیه موج هست
کاربرد : قبل از حروف الف ب پ ت ث بزرگ ،د ،ذ ،ص، ض، ط ،ع، غ، ف، ق، ک  ،گ ، ل  ، و ، ه آخر، ی معکوس ، داندانه شاخص و کشیده ها .

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۲)آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ب داندانه محدب

برامده و محدب است.
کاربرد : قبل از حروف ر ز ژ

۳) داندانه شاخص
این داندانه به قسمتی از دال شبیه هست
کاربرد : قبل از داندانه ها س ش ن بزرگ ب ت ث پ

۴) داندانه منحنی
کاربرد قبل از ج چ خ ح م ه وسط ی مدور

۵) داندانه صادی
کاربرد : بعد از ط به شرط این که حرف بعد از داندانه ر ز ژ ح خ چ ج م ه وسط ی مدور نباشد.

۶)آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ب داندانه به حالت کشیده

کاربرد : در انتهای کشیدهشکل این حرف در انتهای کلمه ، هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی به حرف دیگر همانند نمونه ی (ب) جدا می باشد ، توجه کنید

اگر به نمونه های بالا توجه نمایید ، متوجه خواهید شد که محل شروع حرف (ب) با یکدیگر متفاوت است
و هر کدام در ارتفاع مشخصی از خط کرسی قرار دارند ،
لذا دقت به این نکات  اهمیت زیادی دارد که رعایت آن در ترکیب بندی حروف و کلمات ضروری است .
نکنه اصلی : تناسب به اندازه ب ارتفاع کم وزیاد میشود یعنی اگر اندازه اون کوچک باشد
ارتفاع از کرسی کم تر یا بیشتر ارتفاع از کرسی بیشتر میشود.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ب | خط تحریری شکسته حرف ب | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته


 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید