آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف – آموزش خط خودکاری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف | خط تحریری شکسته حرف الف | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف الف | حرف الف | آموزش حرف الف | فیلم آموزش حرف الف | آموزش حرف الف در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش الف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف در خوشنویسی شکسته خودکاری

معمولاً حرف (الف) ، هنگامیکه جدا نوشته می شود ، رو ی خط کرسی قرا می گیرد و تنها دارای یک شکل است .

اندازه ان اصولاً چهار نقطه است اما اندازه آن بر حسب ترکیب جمله می تواند تغییر نماید  .

دقت شود که قسمت پایین این حرف کمی به سمت چپ متمایل می شود و نهایتاً بر رو ی خط کرسی قرار می گیرد .

قسمت پائین آن بر حسب نوع حرف بعدی تغییر پذیر است .

آموزش خط تحریری شکسته  حرف الف کلاه الف

 

کلاه آ شبیه منحنی هست با این تفاوت که انتهای آن شکسته هست.

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف | خط تحریری شکسته حرف الف | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف الف | حرف الف | آموزش حرف الف | فیلم آموزش حرف الف | آموزش حرف الف در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش الف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار  حرف آ خر کلمه

آ آخر کلمه همانند الف جدا با این تفاوت که انتهای الف جدا را ندارد و و به سمت راست مایل هست.

از این رو هنگام اتصال غیر حقیقی به حرف بعدی ، گاهی بالاتر از خط کرسی قرا می گیرد .

گاهی می توان حرف (الف) را به حرف (لام ) اینگونه متصل کرد :

این حرف هنگام اتصال حقیقی به حروف دیگر که ممکن است در وسط کلمه یا انتهای آن باشد دارای یک شکل مشخص است .
اما این شکل که کوتاه و دور دار است ، هنگام اتصال  غیر حقیقی به حروف دیگر کمی تغییر می کند .

لذا می توان گفت که حرف (الف) در این حالت دارای دو شکل کوتاه و بلند است .

و تنها به دو حرف (دال و لام) متصل می گردد .

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف | خط تحریری شکسته حرف الف | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف الف | حرف الف | آموزش حرف الف | فیلم آموزش حرف الف | آموزش حرف الف در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش الف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

گاهی قسمت بالای حرف (الف) در حالت مجزا و یا اتصال اینگونه است :

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف | خط تحریری شکسته حرف الف | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف الف | حرف الف | آموزش حرف الف | فیلم آموزش حرف الف | آموزش حرف الف در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش الف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش خط تحریری شکسته حرف الف | خط تحریری شکسته حرف الف | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف الف | حرف الف | آموزش حرف الف | فیلم آموزش حرف الف | آموزش حرف الف در خوشنویسی و تحریری شکسته | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش الف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار | خط تحریری شکسته با خودکار | دوره خط تحریری شکسته | فیلم جامع خط تحریری شکسته

آموزش جامع خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

 

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری شکسته

 


 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید