آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری سطر نویسی – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف سطر نویسی | خط تحریری حرف سطر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف سطر نویسی | حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی | فیلم آموزش حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش سطر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار

مفهوم قالب های نوشتن خط تحریری :

یک اثر خوشنویسى با خودکار مى‌تواند در قالب‌ها و گونه‌‌هاى مختلفى ارائه شود. هر یک از این قالب‌ها داراى اصول و شرایط خاصى است
که باید از سوى هنرمند رعایت شود تا نتیجهٔ صحیح به‌دست آید. این قالب‌ها عبارتند از: سطر، دو سطر، سیاه مشق، چلیپا، کتابت، قطعه، کتیبه.

اصول آموزش سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار

 

اصول و ضوابط کلى سطر شامل دو قسمت مهم مفردات سطر و ترکیب سطر مى‌شود.
مفردات سطر اجزاى سطر است؛ شامل حروف، کلمات و اتصالات؛ که بکارگیرى قواعد حروف و کلمات انجام مى‌گیرد.

ترکیب سطر، چگونگى قرار گرفتن حروف و کلمات در داخل سطر و نحوه ارتباط بین آنهاست؛ بطورى که سطر در زیباترین شکل خود قرار گیرد.
مجموعه اجزاى یک سطر باید در داخل سطر، بصورتى اصولى و زیبا کنار هم چیده شوند، تا سطر زیباتر بنظر آید. در ترکیب سطر، ذوق و سلیقه و ابتکار شخص در زیبایى آن نقش اساسى دارد.
قواعد و اصول اولیهٔ ترکیب‌بندى سطر عبارتند از: رعایت کرسى حروف و کلمات،
رعایت فاصلهٔ حروف و کلمات، کشیده‌ها و جایگاه آنها در سطر، سوار کردن حروف و کلمات، اتمام سطر.

آموزش خط تحریری حرف سطر نویسی | خط تحریری حرف سطر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف سطر نویسی | حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی | فیلم آموزش حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش سطر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط کرسی در خوشنویسی خط خودکاری

خط کرسى یا خط زمینه در یک سطر براى آن‌که چشم به‌خطا نرود و حروف و کلمات در جایگاه خود قرار گیرند،بکار مى‌رود.
در سطر، باید فاصلهٔ حروف و کلمات یکسان و یکنواخت نسبت بهم نوشته شوند، تا سطر زیباتر و خواناتر شود.
معمولاً فاصله بین حروف و کلمات یک سطر، به اندازهٔ یک نقطه قلم است.

 

ایجاد توازن و تعادل در سطر نویسی خط تحریری با خودکار

معمولاً در هر سطر یک یا دو حرف به‌صورت کشیده نوشته مى‌شود.
بعضى حروف الفباى فارسى در خط تحریری مى‌توانند به‌صورت کشیده یا مدّ نوشته شوند.
برخى خروف خود، قابل کشیدن نیستند؛ اما در اتصال با حروف دیگر قابل کشیدن مى‌شوند.
مثل حرف غ وقتى به م متصل شود به‌صورت کلمهٔ ‘غم’ قابل کشیدن خواهد شد.

کشیده‌ها براى ایجاد توازن و زیبایى استفاده مى‌شوند و شکل‌هاى متنوعى به سطر مى‌بخشند.
محل قرار گرفتن آنها براساس تشخیص و سلیقه و تجربهٔ خوشنویس، مى‌تواند زیبایى اثر را چند برابر کند.
در قطعات خط تحریری ، بعضى از حروف و کلمات از جاى اصلى خود خارج و بالاى کلمهٔ قبل از خود قرار مى‌گیرند
و سوار مى‌شوند و انسجام بیشترى به سطر مى‌دهند.

آموزش خط تحریری حرف سطر نویسی | خط تحریری حرف سطر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف سطر نویسی | حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی | فیلم آموزش حرف سطر نویسی | آموزش حرف سطر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش سطر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

ترکیب نویسی در سطر نویسی خط تحریری

سوار کردن حروف و کلمات باعث ایجاد توازن بین سیاهى‌ها و سفیدى‌ها در یک اثر خط تحریری مى‌شود.
البته بعضى از حروف در قواعد خط تحریری نباید سوار شوند.
سطرهاى خط تحریری ، در آخر به طرف بالا صعود دارد. یعنى یا کمى بالاتر از سطر نوشته مى‌شود
یا روى کلمهٔ قبل از خود سوار مى‌شود، که به این عمل اتمام سطر گویند.

 

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری سطر نویسی


 

 

 

 

 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید