آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف م – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف م  در آموزش خوشنویسی با خودکار

حرف م  ، حرف بیست‌وهشتم در الفبای فارسی (میم)، حرف بیست‌وچهارم در الفبای عربی (میم) و سیزدهمین حرف از حروف الفبای عبری (مِم מ) است.

مانند سایر حروف زبان فارسی دارایدو شکل جدا و متصل میباشد.

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م حالت جدا 

 حرف م با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول : شبیه خط تیره مورب است.

حرکت دوم: این حرکت شبیه به یک نیمه هلال است.

حرکت سوم: دم میم می باشد که یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.

نکته: ارتفاع دم میم تقریبا سه برابر اندازه حرکت دوم آن است.

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م متصل در اول کلمه:

دارای سه شکل مختلف میباشد.

شکل اول :

این شکل شبیه (م) جداست و با دو حرکت نوشته میشود.

کاربرد: قبل از حروف (ح) و (م) و (ی) و (ه وسط).

شکل دوم:

شکل دوم به (م) گرد معروف است که با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و (ل) و دندانه شاخص و (ه آخر) نوشته میشود.

شکل سوم:

این شکل شباهتی به (م) جدا دارد و با دو حرکت نوشته میشود.

کاربرد: قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها و (ی).

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف م  متصل در وسط کلمه:

حرف م  متصل در وسط کلمه دارای دو شکل می باشد.

شکل اول:

شکل اول (م) با دو حرکت نوشته میشود.

کاربرد: ثبل از همه حروف و همه موارد.

نکته: در انتهای کشیده ها از این شکل استفاده میشود.

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.

شکل دوم:

شکل دوم حرف (م) با دو حرکت نوشته میشود.

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و دندانه شاخص و (ه آخر) می باشد.

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف م متصل در آخر کلمه:

دارای دو شکل است

شکل اول:

شکل اول (م) معمولی است که کاملا شبیه (م) جداست با همان توضیحات و ویژگی های (م) در حالت جدا و کاربرد آن در انتهای همه کلمات به جز کشیده ها می باشد.

شکل دوم:

شکل دوم (م) را به دم اسبی میشناشند که با (م) جدا قدری متفاوت است.

 

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرف م در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش م | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش جامع خط تحریری خودکاری برای تمامی علاقه مندان به خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش تدریس خط تحریری حرف م

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید