آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ص – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ص | خط تحریری حرف ص | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ص در خوشنویسی با خودکار

ص حرف هفدهم در الفبای فارسی (صاد)، حرف چهاردهم در الفبای عربی (صاد) و ششهجدهمین حرف از حروف الفبای عبری (زادی צ) است.

حرف صاد در فارسی مانند اکثر حروف الفبای فارسی به دو صورت متصل و به هم پیوسته نوشته میشود، و دارای ۲ شکل می باشد.

آموزش خط تحریری حرف ص در حالت جدا :

 

قسمت اول آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص :

در قسمت اول (ص) با دو حرکت نوشته میشود، و هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یکدیگر هستند تشکیل شده است

نکته: انتهای حرکت دوم از نقطه شروع حرکت اول قدری جلوتر است

نکته: سفیدی وسط (ص) شبیه قطه آب است

قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص :

قسمت دوم حرف (ص) دایره آخر متصل به آن است که کاملا شبیه (ن) متصل به کلمه است

 

آموزش خط تحریری حرف ص | خط تحریری حرف ص | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خوشنویسی با خودکار  حرف ص  متصل در اول و وسط کلمه

حرف صاد در حالت اتصال به دو شکل نوشته میشود

تذکر: حرف (ص) در اول و وسط کلمه به یک شکل هستند

شکل اول آموزش خط تحریری با خودکار :

شبیه سر (ص) در حالت جدا است با این تفاوت که حرکت دومش شبیه کلاه (آ) می باشد

کاربرد: قبل از حروف (ح) ، (ر)، (م)،( ه وسط)،( ی مدور)

شکل دوم آموزش خط تحریری با خودکار :

شبیه سر (ص) است با این تفاوت که حرکت دومش دور بیشتری دارد، و کاربرد آن قبل از سایر حروف است

در زیر میتوانید نمونه هایی از کاربرد های این نمونه از (ص) را مشاهده کنید

آموزش خط تحریری حرف ص | خط تحریری حرف ص | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ص متصل در آخر کلمه :

حرف ص در آخر کلمه کاملا شبیه حرف ص  جدا می باشد، با همان توضیحات و خصوصیات
و همان کیفیت، بگونه ای که اگر حرف قبل را زا آن جدا کنیم حرف ص  جدا نوشته میشود

در زیر میتوانید نمونه هایی از نوشتار حرف ص  در آخر کلمه را مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری حرف ص | خط تحریری حرف ص | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ص | حرف ص | آموزش حرف ص | فیلم آموزش حرف ص | آموزش حرف ص در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ص | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریرینمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری


 

 

زیبا نویسی و خوش خطی را با تجربه کنید.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید