آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف س – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف  س  در خوشنویسی با خودکار

س حرف پانزدهم در الفبای فارسی (سین)، حرف دوازدهم در الفبای عربی (سین) و پانزدهمین حرف از حروف (سمخ ס) الفبای عبری است.

این حرف به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود:

آموزش خط تحریری حرف س  دندانه دار جدا:

این شکل از حرف س  داری دو قسمت است

قسمت اول آموزش خونویسی با خودکار حرف س  :

قسمت اول شبیه دندانه های شانه می باشد، توجه کنید
که دندانه دوم بازتر از دندانه اول است و به سمت پایین شیب دارد

قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س :

قسمت دوم این حرف دقیقا شبیه دایره (ن) متصل به کلمه است،
در نوشتن آن دقت کنید که باید اندازه آن متناسب با اندازه دندانه نوشته شود
و تقریبا عمق آن یک و نیم برابر طول دندانه قبل از آن باشد.

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری با خودکار حرف س دندانه دار متصل در وسط و آخر کلمه

هرکدام از دندانه های سین در اول و وسط کلمه دارای شکل خاص خود می باشد.

آموزش جامع خط تحریری حرف س  دندانه اول و دوم

دندانه اول و دوم در اول و سط کلمه دارای دو شکل مختلف است.

آموزش جامع خط تحریری حرف س شکل اول :

همانند دندانه های شانه است و شبیه دندانه های سین جدا نوشته میشود.

کاربرد:

اگر دندانه سوم سین شانه ای یکی از سه حالت زیر باشد دندانه اول و دوم شانه ای میشوند:

 

آموزش جامع خط تحریری حرف س  شکل دوم:

به دندانه موجی معروف است چون شبیه موج دریا می باشد.

 

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش مجازی خط تحریری حرف س  دندانه سوم:

دندانه سوم در اول و وسط کلمه به شش شکل نوشته میشود

شکل اول:

دندانه محدب نامیده میشود که به صورت برآمده و محدب نوشته میشود و کاربرد آن قبل از (ر) شمشیری است

شکل دوم:

به دندانه موجی بلند مشهور است چون شبیه یک موج بلند است و کاربرد آن قبل از (س) کشیده می باش

شکل سوم:

این شکل از (س) را به دندانه شانه ای خطاب می کنند چون دقیقا شبیه دندانه شانه است

شکل چهارم:

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل پنجم:

این شکل از (س) یک منحنی شبیه نوک پرنده است.

کاربردهای آن قبل از حروف (چ) و (م) و (ه وسط) و (ی دایره ای ) است.

 

شکل ششم:

به دندانه شاخص شهرت دارد، و کاربرد آن قبل از (س) دندانه دار است.

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری نوشتن (س) متصل در آخر کلمه:

(س) دندانه دار در آخر کلمه کاملا همانند (س) جدا می باشد.

آموزش خط تحریری حرف س | خط تحریری حرف س | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س | حرف س | آموزش حرف س | فیلم آموزش حرف س | آموزش حرف س در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری آنلاین برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزشی تدریس شده در آموزش خط تحریری حرف س

 


 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید