آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ر – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ر | خط تحریری حرف ر | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر | حرف ر | آموزش حرف ر | فیلم آموزش حرف ر | آموزش حرف ر در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ر | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ر خوشنویسی با خودکار

ر حرف دهم در الفبای عربی (راء)، حرف دوازدهم در الفبای فارسی و بیستمینِ حروف الفبای عبری (رش ר) است.
در الفبای عربی، مؤنث و از حروف شمسی است؛
در حساب جمل به مثابهٔ عدد ۲۰۰، منسوب به آن «رائی» است. ر (نت موسیقی) نیز هست.

این نمونه از نوشتار به به دو شکل نوشته میشود

شکل اول آموزش خط تحریری حرف ر  :

شکل اول یه (ر) مرغی معروف است و با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول در این نوع از نوشتن یک خط ساده مایل است و حرکت دوم کاملا
شبیه حرکت دوم حرف (د) می باشد .

آموزش خط تحریری حرف ر | خط تحریری حرف ر | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر | حرف ر | آموزش حرف ر | فیلم آموزش حرف ر | آموزش حرف ر در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ر | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

شکل دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر :

این شکل از حرف ر را به نام خنجری میشناسند، و شبیه حرکت دوم در شکل اول نوشتار است.

کاربرد: بعد از حرف  د  در یک کلمه، هرگاه زیر کلمه یا بالای کلمه ای قرار گیرد.
بخصوص در آخر سطرها، به نمونه های آورده شده در مثال زیر توجه کنید.

نکته: حرف  ر خنجری همیشه در کنار حرف د شکاری قرار گرفته و موازی همدیگر نوشته میشوند،
به شرط این که در یک کلمه باشند.

اما اگر در دوکلمه باشند از اشکال معمولی آنها استفاده میشود.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر  متصل در آخر کلمه:

حرف ر  در حالت متصل به سایر حروف فقط در آخر کلمات آورده میشود و دارای سه شکل مختلف است.

شکل اول:

به (ر) خنجری معروف است چون شبیه (ر) خنجری جدا نوشته میشود.

کاربرد: این نمونه از نوشتار در انتهای کشیده ها معمولا به کار میرود.

شکل دوم:

به (ر) مرغی شبیه است و کاملا مانند آن نوشته میشود.

کاربرد: بعد از حروف (ح) شاخی، (ف) و (ق) اول کلمه (ک)و (گ) و (ل) و (ب) و (ن) و (ی) در اول کلمه به صورت دندانه نوشته میشود.

 

آموزش خط تحریری حرف ر | خط تحریری حرف ر | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر | حرف ر | آموزش حرف ر | فیلم آموزش حرف ر | آموزش حرف ر در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ر | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل سوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ر :

این شکل را به نام (ر) شمشیری یا مرسل میشناسند، شباهت به شمشیر دارد و باارسال قلم همراه است

کاربرد: بعد از حروف (س) و (ح) موشی و وسط کلمه (ص) و (ط) و (ع) و (ف) و (ق) و (م) و (ه) و (پ) و (ن) و (ی)
در وسط کلمه به کار برده میشود

 

 

آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم تدریس پکیج آموزش خط تحریری حرف ر

 


 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید