آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف د – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف د | خط تحریری حرف د | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش خط تحریری حرف  د در خوشنویسی با خودکار

د حرف دهم در الفبای فارسی (دال)، حرف هشتم در الفبای عربی (دال) و چهارمین حرف از حروف الفبای عبری (دالت ד) است.

تعریف خط تحریری به معانی خوش خطی و داشتن خطی زیبا در نگارش عمومی باز می گردد.

همچنین در نگارش خط تحریری از ابزاری مانند مداد و خودکار استفاده می شود.

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف د

به دو شکل نوشته میشود که در ادامه می توانید این دو شکل را ملاحظه کنید.

شکل اول آموزش خط تحریری حرف د :

در نوشتن حرف (د) در شکل اول که شبیه پرانتز است باید دقت کرد که دو حرکت وجود دارد،
و در وسط آن یک زاویه قائمه تقریبا وجود دارد.

نکته: توجه کنید که در هنگام نوشتن (د) معمولی انتهای آن قدری از ابتدای آن جلوتر است و در وسط ان باید زاویه قائمه رعایت شود.

آموزش خط تحریری حرف د | خط تحریری حرف د | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

شکل دوم آموزش خط تحریری حرف د :

شکل دوم حرف (د) به دال شکاری معروف است، به این دلیل که همیشه حرف (ر) را داخل خود شکار میکند،
این شکل تقریبا شبیه شکل اول است
با این تفاوت که حرکت اول آن کمی کوتاهتر است و خمیده تر است
و حرکت دوم آن کمی شیب دار تر و بلند تر است.

آموزش خط تحریری حرف د | خط تحریری حرف د | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

کاربرد: این نمونه از حرف (د) قبل از (ر) خنجری نوشته میشود
به شرط ان که در یک کلمه و پشت سر همدیگر باشند

نکته: در این شکل از نوشتن (ر) کاملا موازی با (د) می باشد

نکته: اگر (د) و (ر) در دوکلمه باشند به صورت معمولی نوشته میشوند

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 حالت متصل در آخر کلمه خوشنویسی با خودکار حرف د :

حرف (د) در حالت اتصال به سایر حروف فقط به برخی حروف د قبل از آن میچسبد
و همیشه در آخر کلمه این اتفاق می افتد،
این حرف به دو شکل در آخر کلمه نوشته میشود که بسته به حرف قبل از آن و کاربرد آن متفاوت است

شکل اول خوشنویسی با خودکار حرف د :

در نوع اول که به دال مرغی معروف است دقیقا شبیه حرف ر  مرغی نوشته میشود،
و بعد از همه حروف کاربرد دارد

نکته: دال متصل تقریبا هم سطح با سایر حروف قبل از خود روی خط کرسی قرار میگیرد

اما در صورتی که قبل از آن کشیده قرار گرفته باشد کمی بالاتر از خط کرسی مینشیند.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

شکل دوم خوشنویسی حرف د :

این شکل از (د) به دال مدور معروف است و شبیه حرف (ن) می باشد

کاربرد: این شکل از نوشتن مخصوص کلماتی است که بعد از حرف (د) حرف (ه) قرار بگیرد، البته توجه کنید.

 

آموزش خط تحریری حرف د | خط تحریری حرف د | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف د | حرف د | آموزش حرف د | فیلم آموزش حرف د | آموزش حرف د در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش د | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری به صورت اصولی برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

 

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری


 

 

خوش خطی و زیبا نویسی با ما تجربه کنید.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید