آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ب – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ب در خوشنویسی با خودکار

ب حرف دوم در الفبای فارسی، عربی و عبری و انگلیسی است.

که به دو صورت جدا و متصل به سایر حروف نوشته میشود.
در این آموزش به بیان نکات و ظرافت های لازم در نگارش حرف (ب،پ،ت،ث) در حالت جدا و منفرد میپردازیم.

ب در حالت جدا به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود.

 

خط تحریری خودکاری حرف ب کوتاه چگونه نوشته میشود؟

 

ب در حالت کوتاه دارای چندین ویژگی است که به شرح زیر میتوان آنها را بیان کرد.

  • دوطرف(ب) باید در یک خط افقی قرار بگیرند به همین جهت باید انتهای آن به اندازه ای به طور عمود بالا بیاید که با ابتدای آن در یک خط افقی قرار بگیرد.

  • کشیده (ب) یک حرکت کشیدهو شیبدار و ملایم است به گونه ای که اگر یکتوپ فرضی روی آن بفتد در ۱/۳ آخر که گودترین قسمت آن است متوقف میشود.

خط تحریری خودکاری حرف ب  بلند چگونه نوشته میشود؟

(ب) در حالت بلند دارای چندویژگی در نگارش است که در ادامه به صورت کامل بیان میشوند:

  • کشیده (ب) بلند مانند شکل کوتاه خود دارای یک شیب ملایم و بلند است که همانگونه که قبلا بیان شد توپ فرضی در ۱/۳ آخر آن متوقف میشود.

  • بر خلاف حالت کوتاه در حالت کشیده انتهای آن بالا نمی آید و به همین جهت دو سر آن در یک خط افقی قرار نمیگیرند و انتهای ان پایین تر از ابتدای ان است.

  • اندازه حالت کشیده تقریبا دو برابر اندازه حالت کوتاه می باشد.

 

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب متصل در اول کلمه چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این حرف در اول کلمه به ۸ شکل نوشته میشود و در همه اتصالات حروف (ب) (ی) و _ن) به شکل دندانه یکسان آورده میشود.

 

 

شکل اول آموزش خوشنویسی با خودکارحرف ب اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

دندانه سرکشی شهرت دارد و شبیه سرکش (ک) می باشد و قبل از حروف (ح) به کار میرود.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

شکل دوم آموزش خوش خطی حرف ب  اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

به دندانه معقر معروف است که گود بوده و شبیه عدد ۲ می باشد.

این شکل از دندانه قبل از حروف (الف)، (د)، (گ) بزرگ و الفی، (ل)، (ن) بزرگ، (ه) آخر، دندانه شاخص،
دندانه ای که بعدش یکی از حروف (ح)، (م)، (ه) وسط و (ی) مدور باشد کاربرد دارد.

 

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

شکل سوم آموزش خوش خطی حرف ب  اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این دندانه محدب و منحنی نوشته شده و شبیه دسته (ی) می باشد و قبل از حروف (م) و (ه) وسط کاربرد دارد.

شکل چهارم آموزش خوش خطی حرف ب اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این دندانه با دو حرکت پیوسته نوشته میشود و شبیه موج است.

تذکر: حرکت دوم این دندانه قبل از حروف (ر) به سمت پایین شیب دار تر است.

و قبل از دندانه ای که به کشیده متصل شده به طرف بالا شیب دار و کمی بلند تر است.

و قبل از سایر حروف مسطح است.

کاربردهای آن قبل از حروف (ر) (ب) و قبل از دندانه ای که بعدش یکی از حروف (الف) و (د) و (ص) و (ط) و (ع) و (ف) و (ق) و (ک) و (ل) و (و) و (ه) آخر، دندانه شاخص و (ی) معکوس و کشیده باشد.

 

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل پنجم آموزش زیبا نویسی حرف ب اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

 

به دندانه مورب معروف است و شبیه یک خط ساده مورب و کج نوشته میشود و قبل از (ک) دالی و نیم گرد و دندانه محدب وسط نوشته میشود.

 

شکل ششم آموزش زیبا نویسی حرف ب اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

 

این شکل از دندانه را به دندانه (الفی) میشناسند و شبیه الف کوتاه می باشد.

این دندانه قبل از حروف (س)، (ص)، (ط)، (ع)، (ف)، (ق)، (ک)گرد،(و)، (ی) معکوس و کشیده ها به کار میرود.

نکته: این شکل قبل از کشیده ها کمی بلندتر و مایل تر نوشته میشود.

نکته: بین دندانه (ل) و (ک) این شکل مشترک می باشد.

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل هفتم آموزش زیبا نویسی حرف ب اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

 

به دندانه کمانی مشهور است و قبل از همه حروف که از دندانه ششم استفاده میشود.
از دندانه کمانی نوع هفتم نیز میتوان استفاده کرد به جز در (ی) معکوس و کشیده ها.

 

شکل هشتم آموزش جامع خط تحریری حرف ب  اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این شکل از داندانه را با نام دندانه دالی میشناسند، و مشترک بین (ک) است، شبیه حرف دال نوشته میشود و و قبل از حرف (ی) به کار میرود.

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

آموزش جامع خط تحریری حرف ب متصل در وسط کلمه به چه شکلی نوشته میشود؟

حرف (ب) در وسط کلمه و در اتصال به سایر حروف به ۶ شکل مختلف نوشته میشود،
توجه داشته باشید که حروف (پ)(ن)و (ی) در اول و وسط کلمه به شکل دندانه نوشته میشوند و تمام اشکال مختلف آن بین این سه حرف مشترک است.

شکل اول : دانه موجی

این دندانه شبیه موج است و قبل از حروف (الف) و (ب) کشیده و بزرگ، (د)، (ص)، (ع)، (ف)،(ق)،(ک)،(گ)، (ل)، (و)، (ه) آخر و (ی)
معکوس و همچنین دندانه های شاخص و کشیده کاربرد دارد

نکته:توجه کنید این شکل از دندانه در قبل از کشیده ها کمی بلندتر و کشیده تر است ولی در سایر حالات مسطح و کوتاه است.

 

شکل دوم : دندانه محدب

این شکل از دندانه برآمده و محدب است و قبل از حروف (ر) به کار میرود.

آموزش خط تحریری حرف ب | خط تحریری حرف ب | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ب | حرف ب | آموزش حرف ب | فیلم آموزش حرف ب | آموزش حرف ب در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ب | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش جامع خط تحریری حرف ب  متصل در آخر کلمه چگونه نوشته میشود؟

 

این شکل از (ب) دقیقا همانند حالت جدا نوشته میشود و دو حالت کوتاه و بلند نگارش میشود.

در ادامه میتوانید کاربرد این نوع از (ب) را در حروف مختلف ببینید.

اتصال آموزش خط تحریری نستعلیق حروف به ب  آخر کلمه چگونه است؟

این اتصال دارای ۳ شکل مختلف است که در ادامه به خوبی خواهید آموخت.

اتصال حالت اول:

اتصال به حروف (ک) و (ل) و دندانه شاخص، دندانه های اول حروف (ف) و (ق) که در اول کلمه آورده میشوند.

اتصال حالت دوم:

اتصال سایر حروف به (ب) به این شکل انجام میشود.

اتصال حالت سوم:

این نوع اتصال و شکل خاص نوشتن آن مخصوص (ب) بلند است دقت کنید.
که اتصال سایر حروف به (ب) کشیده هم به شکل اتصال حالت دوم ممکن است و هم به این شکل در حالت سوم.

 

دروه جامع و کامل آموزش خوشنویسی با خودکار به صورت اصولی برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

 

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریریخوش خطی را با ما تجربه کنید.

 

نمونه فیلم اموزشی خط تحریری حرف ب


 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید