آموزش خط نستعلیق

آموزش حروف ح ج خ چ خط نستعلیق

آموزش حروف(ح ،خ ،ج ، چ )

این حروف به دو شکل جدا و متصل نوشته میشود
شکل جدا :
شکل کلی حروف

برای سهولت تحریر با سه حرکت میتوان نوشت
۱ … حرکت اول با نیم قلم از چپ به راست
۲… حرکت دوم با نوک قلم به سمت گردی حرف
۳…حرکت سوم با تمام قلم و تقریبا به شکل دایره
حرکت سوم دارای چرخش لطیفی است و به تمرین زیادی نیازمیباشد همچنین این
شکل در حروف ( ع ، غ) مشابهند

گردی داخل این حرف به تخم مرغ شباهت دارد

آموزش خط نستعلیق .. حروف (ح ،خ ،ج ، چ ) متصل در اول کلمات

این حروف به چهار شکل مختلف نوشته میشود

شکل اول:
شبیه ابتدای حروف (ح خ  ج  چ  )جداست
به این حرف (ح ) ابرویی هم  می نامند
با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف ( ح  خ ج  چ  ) و ( م ه  وسط و  ه آخر )
و ( ی جدا و معکوس ) میباشد

اتصال آن به حروف بعدی با نوک قلم و به اشکال مختلف صورت میگیرد

شکل دوم :
… با نیم قلم نوشته میشود
… شکل آن شبیه ابروی خشمگین  است
… کاربرد آن در کلمات قبل از حروف ( ب  ت پ  ث ) ، (ص  ض ) ، (ع غ ) ، (ف ق) ،
(ک گ) و (ن) (ه آخر)

این شکل اگر حرف بعدی بصورت کشیده نوشته شود کمی بزرگتر  نوشته خواهد شد

نحوه اتصال این شکل به حروف بعدی دارای حالت های مختلف و با نوک قلم

شکل سوم :
این شکل در سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول با نوک ، حرکت دوم با نیم و حرکت سوم با تمام قلم

سفیدی داخل حرف شبیه لاک پشت  بوده بخاطر همین به (ح) لاک پشتی هم معروف است
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف
(الف ، د ،د ، ک و گ بزرگ و کوچک الفی  ، ل ،  ه آخر)

شکل چهارم :
این شکل در سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول با نیم ، حرکت دوم با نیم و دو سوم  و حرکت سوم با تمام قلم
سفیدی داخل حرف به سر موش شباهت داشته بخاطر همین به  (ح) موشی هم معروف است

کاربرد آن در کلمات بعد از حروف (ر ، ز)

آموزش خط نستعلیق .. حروف (ح ،خ ،ج ، چ ) متصل در وسط کلمات

این حروف به دو شکل نوشته میشود
شکل اول:
با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد آن در کلمات قبل از حروف ( ح  خ ج  چ  ) و(ر ز) و ( م  ه  وسط) و ( ی  و معکوس ) میباشد

اتصال آن به حروف بعدی با تمام و در بعضی مواردبا  نوک قلم و به اشکال مختلف صورت می گیرد
شکل دوم :
این شکل به سه طریق و با اندک تفاوتی نوشته می شود

 

طریق اول که کاربرد آن در کلمات قبل از حروف (الف ، د ،ل) ، (ک ،گ کوچک الفی) و (ه آخر) میباشد

 

طریق دوم که کاربرد آن در کلمات قبل از حروف (ب ت پ ث )، (ع غ) ، (ف ق)، ( ک گ کوچک دالی )،( و  ن و ی کوچک)

نحوه اتصال به حروف بعدی و مثال برای طریق دوم

طریق سوم که کاربرد آن در کلمات قبل از حروف  کشیده خواهد بود و اندکی نسبت به دو طریق قبلی بلندتر و مایل به سمت پائین است

 

آموزش خط نستعلیق .. حروف (ح ،خ ،ج ، چ ) متصل در آخرکلمات

حروف ( ح ، خ ، ج ، چ ) متصل در آخر کلمات
نوشتن این حروف در آخر کلمات عینا مانند حروف جدا بوده و تنها تفاوت آن  حذف زایده سر حروف میباشد

در بعضی موارد این شکل از حروف را  در وسط کلمات به این صورت نیز میتوان نوشت

شیوه اتصال دوحرفیهای شکلهای ج،چ،ح و خ

 

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید