آموزش خط نستعلیق

آموزش حرف و خط نستعلیق

حرف واو یا همان حرف( و)

به دو شکل جدا ومتصل نوشته میشود
آموزش حرف ( و) جدا:
با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول و دوم مانند حرکات حرف ( ق) می باشد
حرکت سوم همان حرف ( ر) خنجری میباشد که در حرکت دوم حرف ( د) نوشته میشد
این حرکت در حروف ( د. ، و. ، ر) به یک شکل می باشد
بیشترین قسمت حرکت دوم از روی حرکت اول می گذردفرق و نوع نوشتن اول حروف ( و) ، ( ف) و ( ق) را با هم مقایسه و  تفاوت آن را ملاحظه‌ فرمایید

آموزش حرف ( و) متصل در آخر کلمات

ای حرف در وسط کلمات هیچوقت متصل نمی گردد طرز نوشتن آن در آخر کلمات مانند حرف ( و) جداستتنها تفاوت آن کوچکی این شکل نسبت به شکل جدا آن میباشد مقایسه کنید

بعضی اساتید در قدیم، وقتی بعد از حرف ( و) حرف ( ه) میآمد مانند  کلمات،شیوه، کوه، … به این شکل نیز می نوشتند

اتصال حروف به این حرف به دو شکل صورت میگیرد
شکل اول بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، حرف قبلی به واو متصل
میگردد و راحت ترین روش است

در نوشتن و اتصال حروف قبلی به حرف ( ق) نیز از شکل دوم استفاده  میشود

 

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید