آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ل

خط | تحریری | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار |آموزش حرف ل خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ل جدا و متصل در اول و وسط و آخر کلمه

ل جدا

هنگامیکه جدا نوشته می شود  همانند ح به سه شکل نوشته میشود
۱) از دوقسمت تشکیل شده :
حرکت اول شبیه الف است با این تفاوت کاملا عمودی مایل است. ارتفاعش تقریبا یک برابر و نیماست.
حرکت دوم :دایره شبیه ن و دوری بسته تر دارد.دایره آن دارای دوری بسته تر می باشد
۲) همانند قبلی اما دایره اش بزرگتر و زیر کرسی هست
۳) همانند شکل قبلی اما روی کرسی هست
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ل خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ل متصل در اول کلمه

به ۴ شکل نوشته میشه
۱) ل کمانی
شبیه قسمتی از کمان است.
کاربرد : قبل از ج چ خ ح۲) شبیه الف کوتاه هست
کاربرد : مخصوص کلمه جل جلالله است.
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۳) ل الفی کاملا
شبیه الف است با این تفاوت که کاملا عمودی است.
کاربرد : قبل از همه حروف بجز کشیده ها و کلمه جلال الله
۴) ل دندانه ای
شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از س کشیده

ل متصل در وسط کلمه

به دوشکل نوشته میشود.
۱) تقریبا شبیه دندانه نوشته میشود.
کاربرد : مخصوص کلمه جلاله الله است.۲) ل الفی کاملا شبیه الف متصل است.
کاربرد : در سایر موارد .
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ل خط شکسته تحریری

ل متصل در آخر کلمه

همانند شکل جداست که شرح قبلی دادم .
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ل خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید