آموزش ضخامت و ظرافت نویسی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی – آموزش ترکیب نویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ترکیب نویسی | خط تحریری حرف ترکیب نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ترکیب نویسی | حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی | فیلم آموزش حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ترکیب نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش ترکیب نویسی خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری شیوه های ترکیبی نویسی

ترکیب را در یک عبارت ساده می توان این گونه تعریف کرد : چینش درست و زیبای کلمات کنار هم .

اما اعمال آن به سادگی تعریف ساده اش نیست. چرا که ترکیب مباحث گسترده ای دارد و هر کس بنا به سلیقه خود می تواند ترکیب متفاوتی را در پیش بگیرد.
از این رو سلیقه بسیار تاثیر گذار است اما قبل از آن ، یادگیری قواعد و اصولی که در دوره تکمیلی با مثال خدمتتان ارائه می کنیم می تواند بسیار مفید و البته ضروری باشد.

در ترکیب بندی کلمات و ساخت جملات پنج نکته بسیار مهم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

ترکیبی نویسی دارای دو امتیاز و فایده است.

 • زیبایی و جاذبه هنری که از ترکیب و تلفیق مفردات پدید می آید به گونه ای که مفردات در کنار هم یکدیگر را تکمیل کرده و زیبایی هم می افزاید.

 • کوتاه شدن سطر که به همین جهت به قصار نویسی (کوتاه نویسی) شهرت دارد و ما به جهت غلبه داشتن وجه ترکیبی آن را ترکیبی نویسی نام نهادیم.

  در این روش به خاطر ترکیب و تلفیق مفردات و نزدیک نوشتن آنها به یک دیگر متن کوتاه شده و کمترین فضا را اشغال میکند. به نمونه زیر توجه کنید.

مصرع فوق ابتدا سطر نویسی شده و سپس ترکیبی نویسی گردید و بهمین جهت کوتاه تر شده و بر زیبایی آن نیز افزوده شده است.

آموزش خط تحریری حرف ترکیب نویسی | خط تحریری حرف ترکیب نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ترکیب نویسی | حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی | فیلم آموزش حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ترکیب نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

چند نکته در رابطه با آموزش خط تحریری شیوه های ترکیبی نویسی

 

 1.  ترکیبی نویسی مخصوص شعر نیست بلکه در جملات کوتاه نثر و آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) نیز کاربرد جدی دارد.

 2. ترکیبی نویسی نستعلیق معمولا در یک مصرع یا یک بیت شعر اجرا میشود مگر در موارد خاص مثل کتیبه نویسی.

 3. آموزش و یادگیری ترکیبی نویسی نیاز به تمرین و مشق نظری زیاد دارد تا این که در چنین مفردات و ترکیب آنها  با یک دیگر تسلط و مهارت حاصل شود.

 4. ترکیبی نویسی در بعضی از جملات زیباست اما در بسیاری از موارد زیبایی لازم را ندارد

  پس باید جملات خوش ترکیب را انتخاب نمود و در این راستا تجربه و بینش هنرمند نقش تعیین کننده دارد.

 5. کاربرد ترکیبی نویسی در قطعات خوشنویسی و پیشانی صفحات و کتیبیه نویسی و موارد خاص دیگر است.

 6. ترکیبی نویسی مخصوص خط درشت نستعلیق است اما در خط تحریری نیز بر زیبایی قابل اجراست.

ترکیب در خط نستعلیق فاصله بین حروف و کلمات از هم

فاصله بین حروف و کلمات از هم در خوشنویسی ، به طور تقریبی یک نقطه در نظر گرفته می شود.  

برای روشن تر شدن مقصود از یک نقطه در نظرتان؛ باید فرم تمرینی که در دوره مقدماتی از آن استفاده می کردیم را به خاطر بیاورید.
اگر به یاد داشته باشید ارتفاع بین دو خط را با خطوط فرعی که فاصله هریک را یک نقطه قرارداد کردیم مشخص نموده بودیم. برای این بخش نیز مقصود از یک نقطه همان اندازه است.

این یک قانون کلی ست که اسنثناهایی هم دارد که بعدتر توضیح خواهیم داد. مثلا اگر مایلیم روی یک کلمه تاکید بیشتری داشته باشیم فاصله را از طرفین افزایش می دهیم.

به طور کلی می توان گفت فاصله انتهایی ترین حرف کلمه قبل با ابتدایی ترین حرف کلمه بعد باید یک نقطه باشد. حتی اگر کلمات قرار است روی هم سوار شوند هم باید فاصله یک نقطه رعایت گردد.

ترکیب عبارت است از جایگاه و موقعیت مفردات نسبت به کلمات مجاور به گونه ای که مفردات در مجموع سطر به گونه ای چینش شوند
که منسجم و هماهنگ شوند و کمکل یکدیگر در زیبایی شوند و سطر را زیباتر کنند

 

آموزش حسن ترکیب در خوشنویسی با خودکار

 

حسن ترکیب در سطر چهار شاخصه مهم دارد:

 • فاصله مفردات از هم

 • سوار شدن برخی مفردات

 • صعود آخر سطرها

 • استفاده از کشیده

 

فاصله مفردات از هم ترکیب نویسی با خودکار :

یکی از شاخصه های حسن ترکیب در سطر رعایت فاصله بین مفردات است که در زیبایی سطرها تاثیر ویژه ای دارد

در سطر اول فاصله مفردات یکنواخت و متعادل نیست لذا علی رغم زیبایی مفردات
به جهت عدم رعایت فاصله به زیبایی سطر لطمه وارد شده است اما سطر دوم به جهت رعایت فاصله بین مفردات زیباتر به نظر میرسد.

نکته: سنجش مقدار فاصله بین مفردات در خط تحریری تقریبی و ذهنی است که با تمرین و تکرار زیاد آموخته میشود 

نکته: فاصله بین نقطه ها با مفردات نیز باید رعایت شود که در بخش نقطه توضیح داده شده است مراجعه کنید به

نکته: همان فاصله ای که بین کلمات است بین حروف یک کلمه نیز می باشد .

 

آموزش خط تحریری حرف ترکیب نویسی | خط تحریری حرف ترکیب نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ترکیب نویسی | حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی | فیلم آموزش حرف ترکیب نویسی | آموزش حرف ترکیب نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ترکیب نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

سوار شدن برخی مفردات ترکیب نویسی خط تحریری با خودکار : 

اساسا حروف و کلمات در خط نستعلیق به سه دسته ریز اندام، متوسط اندام و درشت اندام تقسیم میشوند

قاعده: قاعده و اصل اولیه در مفردات این است که بر روی خط کرسی بنشینند
اما در سطر نویسی سوار شدن برخی از مفردات ریز اندام بر روی مفردات قبل از خود معمول و مطلوب است.

در دو سطر بالا سطر دوم به جهت سوار شدن برخی از مفردات نسبت به سطر اول کوتاهتر و زیباتر شده است

فواید:

با توجه به دو سطر بالا مشخص میشود که فایده سوار نمودان برخی مفردات ریز اندام در سطر دو چیز است:

 • زیباتر کردن سطر: در سطر دوم بالا مفردات ( د- حا – حو – شد ) سوار شده اند
  و سطر از زیبایی بیشتری برخوردار شده است و این بدان جهت است که سوار شدن برخی مفردات
  فضاهای خالی سطر را بهتر پوشش میدهد و سواد و بیاض سطر را تنظیم می کند

نکته: کلمه (شد ) اگرچه ریز اندام نیست ولی چوندر آخر سطر آمده سوار شده است

 • کوتاه کردن سطر: در خط نستعلیق این قابلیت و توان وجود دارد که میتوان به وسیله سوار کردن
  و یا سوار نکردن برخی کلمات، سطر را کوتاه یا بلند کرد. 

با توجه به دوسطر نمونه بالا مشاهده می کنید که سطر اول به واسطه قرار گرفتن
همه مفردات بر خط کرسی و سوار نکردن آنها بلندتر شده و سطر دوم به جهت سوار کردن برخی مفردات کوتاهتر شده است.

نکته: زیبایی سطر به واسطه سوار شدن مفردات ریز بستگی به جایگاه نشستن آنها دارد،
بنابر این هرگاه در سطر جایگاه مناسبی برای شوار شدن مفردات ریز یافت شد میتوان اقدام نمود
و در غیر اینصورت سوار کردن مفردات ریز در جایگاه نا مناسب مضر به زیبایی است و باید از فراط پرهیز کرد 

به دو سطر زیر توجه کنید، در سطر اول به جهت نامناسب بودن جایگاه نشستن دو کلمه (که و شد )
به زیبایی سطر لطمه وارد شده تسن اما در سطر دوم همه مفردات در جایگاه مناسبی نشسته اند و سطر زیباتر شده است

نکته: برای شناخت جایگاه های مناسب جهت نشستن و سوار شدن مفردات ریز نیاز به تجربه و تمرینات مداوم و مشق نظری زیاد است
تا به مرور آموخته شود اما به طور کلی دوایر و کشیده های تخت مانند زیر بهترین جایگاه جهت نشستن مفردات ریز در همانجا است

به متن زیر توجه کنید، در سطر زیر مفردات ( خو – ر – با – شو – کر – ها – آ ) بر روی دوایر و کشیده های تخت سوار شده اند 

نکته: سوار شدن مخصوص مفردات ریز اندام نیست، بلکه مفردات متوسط اندام نیز در شرایط و جایگاه مناسب می توانند سوار شوند

در متن فوق مفردات متوسط اندام ( عبا – سپا ) سوار شده اند و بر زیبایی سطر افزوده اند

نکته: کلمات درشت اندام هیچگاه در وسط سطر بر روی کلمه قبل سوار نمیشوند
اما بسیاری از مواقع قسمتی از یک کلمه روی کلمه قبلی سوار میشود و بقیه آن روی خط کرسی می نشیند

در متن فوق قسمتی از مفردات درشت اندام ( عقل – سنا – همنشینی – خلا )
بجهت هماهنگی و پر کردن فضای خالی و در راستای حسن ترکیب بر روی کلمه قبلی سوار شده اند.

نکته: برای رغایت شاخصه صعود آخر سطرها ، که در سر فصل بعد مطرح میشود،
هر کلمه ای چه درشت اندام و یا غیر آن، در آخر سطر قرار بگیرد بصورت کامل یا فقط قسمتی از آن صعود کرده و سواری می شود.

صعود آخر سطرها ترکیب نویسی خط تحریری با خودکار :

یکی از شاخصه های حسن ترکیب و زیبایی سطر صعود و بالارفتن آخرین کلمه سطر است و فرقی نمیکند
گه آن کلمه ریز اندام باشد یا درشت اندام

فایده:

فایده این صعود عبارتست از افزودنی تعادل و انسجام در مجموعه سطر زیر انتهای سطر به منزله توقف گاه سطر است
و با صعود آخرین کلمه در سطر، بسته شدن سطر و توقف مفردات تداعی شده و حالت ایستایی و تعادل برقرا می شود .

در سطر اول ( ت – سط ) صعود کرده و روی نفردات قبل سوار شده و روی مفردات قبل سوار شده است
بهمین جهت هماهنگی بیشتری احساس شده و بسته شدن سطر کاملا مشهود است.

اما سطر دوم به جهت عدم صعود و قرار گرفتن (ت و ست ) بر روی خط کرسی بسته نشده و احساس میشود
که سطر همچنان ادامه دارد و یک حالت افتادگی در آخر سطر دیده می شود.

نکته: دز سطرهای طولانی و در برخی شرایط خاص میتوان چندین مفردات را در آخر سطر سوار کرد

نکته: در مورد کشیدن کلمات در سطر باید از افراط و تفریظ پرهیز نمود
بلکه در شعرنویسی معمولا در مصزعهای بلند تا تعداد ۳ کشیده میتوان استفاده کرد
و در نثر نویسی نهایتا در هر سه الی پنج کلمه میتوان از یک کشیده استفاده کرد.

 

برای یادگیری کامل دوره ضخامت و ظرافت نویسی به پکیج زیر مراجعه کنید.

 

آموزش جامع ظرافت نویسی و ظخامت نویسی برای علاقه مندان به خوش خطی و خوش نویسی

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم تدریس آموزش ضخامت و ظرافت نویسی در خوشنویسی ترکیب نویسی  با خودکار

 

دیدگاهتان را بنویسید