خط

آداب ومرحله های خوشنويسی

خط نستعلیق | نستعلیق | خط | آموزش خط نستعلیق | اموزش نستعلیق | ،یلم آموزش خط نستعلیق | پکیج اموزش خط نستعلیق | آموزش جامع خط نستعلیق | دوره اموزش خط نستعلیق

آداب خط

آغاز و انجام خوشنويسی به شش دوره منقسم است: ابتدائي ، متوسطه ، خوش ، عالي ، ممتاز ، استادي از ميان علاقه منداني
كه قدم در راه فراگيري اين هنر مي گذارند كمتر كسي يافت مي شود كه تمام اين راه را طي كند و به استادي برسد.
بيشتر آنان در رسيدن به يك ، دو ، يا سه دوره ي آن توفيق مي يابند ؛ زيرا كاري پر زحمت و مشكل است
كه فقط عشق و علاقه آسانش مي كند و در خور حوصله هر كس نيست مخصوصاً زندگي ماشيني امروز و مشغله ي زندگي متنوع، كمتر به اشخاص اجازه مي دهد
كه به اين هنر ارزنده بپردازند و در اين راه پيشتر روند و جز دلباخته اي به ادامه و تكميل آن نمي پردازد.

اصول و قواعد صحيح

لكن قدر لازم براي هر با سواد اين است كه اگر چه مدت كوتاهي ، نزد استاد ، با مختصري از اصول و قواعد صحيح نوشتن كلمات و تركيبات آن آشنائي پيدا كند ،
تا حدي كه خطي خوانا و روشن داشته باشد و بيننده و خواننده را در آن رغبتي دست دهد و اين خود طي دوره ي ابتدائي و رسيدن به آغاز دوره ي متوسطه حساب مي شود.
از اين پس به نسبت علاقه مندي و فعاليت و استعداد مي تواند به مراتب بالاتر برود تا اينكه به ترتيب، دوره هاي خوش و عالي و ممتاز را بگذراند و كم كم به مقام استادي نايل گردد.

فراگير ِ مبتدي

لذا براي فراگير ِ مبتدي لازم است روي حروف و كلمات سرمشق استاد دقت كند و حركات و گردشهاي آن را در نظر بگيرد ،
هر چند كه بد و ناصاف نويسد به صبر و حوصله كلمات را در حد و اندازه ي سرمشق نقل و تكرار كند و تا مدتي بدون سرمشق و از پيش خود چيزي ننويسد
و پيوسته از شيوه و اسلوب استاد پيروي نمايد تا به نيروي طبع و قابليت، شيوه و ربط استاد را به دست بياورد و دستش در اين كار قوت يابد. لازم است
كه قلم مشق را به اندازه ي درشتي و ريزي خط سرمشق انتخاب كند و از مشق كردن روي سرمشق هاي ناقص كه استادانه نيست برحذر باشد
و تا جايي كه ممكن است روي خط بد و ناقص نگاه نكند. سلطانعلي مشهدي گويد:

سلطانعلي مشهدي

جمع مي كن خطوط استادان         نظري مي فكن در اين و در آن

طبع تو سوي هر كدام كشيد         جز خط او دگر نبايد ديد

تا كه چشم تو پر شود ز خطش       حرف حرفت چو دُر شود ز خطش

 

پس از اينكه خط او نيرو گرفت گاهگاه از ذهن خود كلمات و عباراتي بنويسد و آنگاه با خط استاد و سرمشقها مقايسه كند
و يا به نظر استاد برساند.به طوري كه استادان اشاره فرموده اند مشاقي و تمرين را سه مرحله است: نظري، قلمي ، ذهني(يا خيالي).

 

نظري:

 

دقت در روي حروف و كلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردشها و حركات آن است كه با نگاه كردن انجام مي شود و در طبع و ذهن طالب آن اثر مي گذارد.

 

قلمي:

 

نقل كردن حروف و كلمات سرمشق به وسيله قلم است كه از روي تقليد و محاكات انجام مي گيرد.

 

ذهني:

آن است كه مشاق پس از آشنائي با قواعد خط و شيوه و ربط استاد، بدون تقليد
از سرمشق و با ذهنيت خود – عشقي و ذوقي – عباراتي بنويسد تا نيروي خطي خود را بسنجد.

 

 

آموزش خط تحریری به صورت جامع

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریریآموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید