خط

آداب و مرحله های خوشنویسی

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |سطر نویسی | دست خط | روانشناسی خط | شخصیت و خط


آداب خط

آغاز و انجام خوشنویسی به شش دوره منقسم است: ابتدائی ، متوسطه ، خوش ، عالی ، ممتاز ، استادی از میان علاقه مندانی
که قدم در راه فراگیری این هنر می گذارند کمتر کسی یافت می شود که تمام این راه را طی کند و به استادی برسد.
بیشتر آنان در رسیدن به یک ، دو ، یا سه دوره ی آن توفیق می یابند ؛ زیرا کاری پر زحمت و مشکل است
که فقط عشق و علاقه آسانش می کند و در خور حوصله هر کس نیست
مخصوصاً زندگی ماشینی امروز و مشغله ی زندگی متنوع، کمتر به اشخاص اجازه می دهد

که به این هنر ارزنده بپردازند و در این راه پیشتر روند و جز دلباخته ای به ادامه و تکمیل آن نمی پردازد.

ارتباط شعر با خط |آموزش خط تحریری حرف چلیپا | خط تحریری حرف چلیپا | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف چلیپا | حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا | فیلم آموزش حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش چلیپا | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

اصول و قواعد صحیح خط

لکن قدر لازم برای هر با سواد این است که اگر چه مدت کوتاهی ، نزد استاد ،
با مختصری از اصول و قواعد صحیح نوشتن کلمات و ترکیبات آن آشنائی پیدا کند ،

تا حدی که خطی خوانا و روشن داشته باشد و بیننده و خواننده را در آن رغبتی دست دهد
و این خود طی دوره ی ابتدائی و رسیدن به آغاز دوره ی متوسطه حساب می شود.

از این پس به نسبت علاقه مندی و فعالیت و استعداد می تواند به مراتب بالاتر برود
تا اینکه به ترتیب، دوره های خوش و عالی و ممتاز را بگذراند و کم کم به مقام استادی نایل گردد.

فراگیر ِ مبتدی آموزش خط

لذا برای فراگیر ِ مبتدی لازم است روی حروف و کلمات سرمشق استاد دقت کند و حرکات و گردشهای آن را در نظر بگیرد ،
هر چند که بد و ناصاف نویسد به صبر و حوصله کلمات را در حد و اندازه ی سرمشق نقل و تکرار کند و تا مدتی بدون سرمشق و از پیش خود چیزی ننویسد
و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی نماید تا به نیروی طبع و قابلیت، شیوه و ربط استاد را به دست بیاورد و دستش در این کار قوت یابد. لازم است
که قلم مشق را به اندازه ی درشتی و ریزی خط سرمشق انتخاب کند و از مشق کردن روی سرمشق های ناقص که استادانه نیست برحذر باشد
و تا جایی که ممکن است روی خط بد و ناقص نگاه نکند.

سلطانعلی مشهدی گوید:

سلطان علی مشهدی | آداب خط | آموزش خط تحریری | آموزش نستعلیق

جمع می کن خطوط استادان         نظری می فکن در این و در آن

طبع تو سوی هر کدام کشید         جز خط او دگر نباید دید

تا که چشم تو پر شود ز خطش       حرف حرفت چو دُر شود ز خطش

پس از اینکه خط او نیرو گرفت گاهگاه از ذهن خود کلمات و عباراتی بنویسد و آنگاه با خط استاد و سرمشقها مقایسه کند
و یا به نظر استاد برساند.به طوری که استادان اشاره فرموده اند مشاقی و تمرین را سه مرحله است:
نظری، قلمی ، ذهنی(یا خیالی).

نظری:

دقت در روی حروف و کلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردشها و حرکات آن است
که با نگاه کردن انجام می شود و در طبع و ذهن طالب آن اثر می گذارد.

قلمی:

نقل کردن حروف و کلمات سرمشق به وسیله قلم است که از روی تقلید و محاکات انجام می گیرد.

ذهنی:

آن است که مشاق پس از آشنائی با قواعد خط و شیوه و ربط استاد، بدون تقلید
از سرمشق و با ذهنیت خود – عشقی و ذوقی – عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.

 

آموزش خط تحریری به صورت جامع و کامل

 

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری به صورت فوق پیشرفته

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع و کامل

'خط

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید